ܣܕܪܐ:ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܐܬܪܐ ܪܒܐ ܒܥܝܪܐܩ ܘ ܣܘܪܝܐ ܘ ܐܝܪܐܢ ܘ ܠܒܢܢ (ܠܒܢܐܢ) ܘ ܛܘܪܩܝܐ (ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ):

ܣܕܪ̈ܐ ܦܪ̈ܥܝܐ

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ 6 ܣܕܪ̈ܐ ܦܪ̈ܥܝܐ ܕܐܬܝܢ، ܡܢ ܣܘܝܟܐ ܕ 6.

ܓ

ܕ

ܛ

ܝ

ܡ

ܥ