ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܐܫܬܬܣܬ ܗܕܐ ܟܢܘܫܬܐ ܒܡܕܢ̱ܬܐ ܕܩܡܫܠܝ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܫܢܬ 2008 ܆ ܒܐܘܝܘܬܐ ܕܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܣܘܪܐ ܡܝܩܪܐ ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ.

ܘ ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ̊ ܦܪ̈ܥܐ ܒܕܝܪܝܟ (ܡܐܠܟܝܗ) ܘܚܣܟܗ ܘܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܆ ܘܬܘܒ ܐܝܬ ܠܗ ܦܪܝܣܬܐ ܝܪܚܝܬܐ ܒܫܡ (ܫܡܪܰܐ).

ܘܗܝ ܗܕܐ ܟܢܘܫܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܐܣܪ̈ܐ ܓܒܢܝܐ ܥܡ ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ܆ ܘܡܘܬܒܐ ܐܘܡܬܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܝܕ܆ ܘܬܘܒ ܥܡ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܣܘܪܝܐ ܬ.ܦ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]


ܓܒ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ
ܓܒܐ ܕܒܥܬ · ܚܙܒܐܠܠܗ · ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ · ܡܛܟܣܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܝܡܩܪܛܝܬܐ · ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ · ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܦܘܐܪܬܐ ܪܝܟܐ · ܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܬܘܪܝܐ · ܚܝܠܐ ܠܒܢܢܝܐ