ܫܝܪܢܐܟ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܫܝܪܢܐܟ

ܫܝܪܢܐܟ ܐܝܬ̥ܝܗ̊ ܚܕܐ ܡܢ ܪܒ ܗܘܦܪ̈ܟܝܐ ܕ ܩܛܢܝܘܬܐ ܕ ܛܘܪܩܝܐ܆ ܘܢܦܠܐ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܛܘܪܩܝܐ܆ ܡܕܢܚܐ ܕ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܡܪܕܝܢ܆ ܘܐܝܬ ܒܗ ܩܘܪ̈ܝܐܣ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܣܓܝܐܬ̥̈ܐ܆ ܐܟ ܐܙܟ ܘ ܡܝܕܢ (ܐܘ ܡܝܕܘܢ) ܘ ܟܦܫܢܐ ܘ ܚܕܠ ܘܒܣܒܪܝܢܐ ܆ ܘ ܐܣܦܣ ܘܥܡܝܪܝܢ ܘܬܠ ܒܠ ܘܣܛܪ. ܘܥܕܟܝܠ ܝܘܡܢܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܝܕܢ ܘܒܣܒܪܝܢܐ ܥܡܝܪܝܢ (ܐܘܟܝܬ ܡܠܝܢ) ܡܢ ܐ̱ܢܫܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܥܕܬ̈ܐ ܥܡܝܪ̈ܬܐ ܣܓܝܐܬ̈ܐ. ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ