Jump to content

ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ
ܢܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ
ܢܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ
ܦܘܠܓܐ
ܥܕܬܐ ܐܡܗܝܬܐ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܫܢܬܐ ܕܫܬܐܣܬܐ 37 ܡ. - 431 (ܬܪܝܢܝܬܐ) - 1552 (ܬܠܝܬܝܬܐ)
ܡܩܝܡܢܐ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ
ܪܝܫ ܥܕܬܐ
ܪܝܫܐ ܡܪܝ ܐܒܐ ܪܘܒܝܠ ܬܠܝܬܝܐ
ܟܘܢܝܐ ܕܪܝܫܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܛܘܠܝܩܘܣ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ
ܟܘܪܣܝܐ ܐܪܒܝܠ
ܪ̈ܡܙܐ
ܐܢܢܦܘܪܐ ܐܕܝ ܘܡܐܪܝ
ܠܫܢܐ ܕܐܢܢܦܘܪܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ
ܪܘܪܒܘܬܐ
ܡܢܝܢܐ ܕܡܗܝܡܢ̈ܐ 323.300
ܚܣܝ̈ܐ 11
ܥܕ̈ܬܐ 124
ܟܗܢ̈ܐ 117
https://www.assyrianchurch.org/

ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܗܝ ܥܕܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܫܡܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܬܫܥܣܪ܀

ܬܫܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܫܬܬܐܣܬ ܒܫܢܬ 37 ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܠܝܬܐ ܕ431 ܒܡܕܝܢܬ ܐܦܣܘܣ܇ ܦܠܓܘ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܥܪܒܐ ܘܡܢ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܡܢ ܕܪܐ ܬܫܝܥܝܐ ܠܕܪܐ ܐܪܒܥܣܪ ܗܘܬ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܥܕܬܐ ܪܒܐ ܡܢ ܟܠ ܥܕ̈ܬܐ ܡܫܝܚܝ̈ܬܐ ܒܓܐܘܓܪܦܝܐ ܥܡ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܡܢ ܐܘܪܘܦܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܠܡܕܢܚܐ ܕܐܣܝܐ܀

ܒܫܢܬ 1552 ܐܬܦܠܓܬ ܥܕܬܐ ܒܬܪܬܝܢ ܥܕ̈ܢ ܡܛܠ ܕܣܕܩܐ. ܡܢ ܓܒܐ ܚܕ ܐܫܬܬܣܬ ܗܘܬ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܐ ܘܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ܀

ܕܪ̈ܓܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܥܠܠܢ̈ܐ

ܦܛܪܝܪܟܐ (ܪܝܫܐ ܕܥܕܬܐ)

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ

ܐܦܣܩܘܦܐ

ܟܗܢ̈ܐ

ܐܪܟܕܝܩܘܢ

ܟܘܪܐܦܣܩܘܦܐ

ܟܗܢܐ

ܡܫܡܫܢ̈ܐ

ܗܘܦܕܝܩܢܐ

ܡܫܡܢܐ

ܩܪܘܝܐ

ܥܠܠܢ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

ܦܛܪܝܪܟܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]


ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܥܪܒܐ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ: ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ | ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ | ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܗܢܕܘ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܝܥܩܘܒܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ