ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܫܚܠܦܬܐ ܕ ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ
ܕܦܐ ܕܟܬܒܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܢ ܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܒܡܨܪܝܢ ܡܢ ܕܪܐ ܕܬܫܥܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ

ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ (ܐܪܡܝܐ ܐܘ ארמית ܐܘ ܐܚܪ̈ܢܐ) ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܐܘ ܕܠܥܙ̈ܐ ܥܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܠܬܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܡܠܟܘ̈ܬܐ ܘܕܬܘܕ̈ܝܬܐ. ܥܡ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܘܕܥܙܪܐ ܘܗܘ ܠܫܢܐ ܚܕܢܝܐ ܕܬܠܡܘܕ. ܐܪܡܝܐ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܝܘܡܢܐ ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܕܟܠܕ̈ܝܐ ܘܕܡܪ̈ܘܢܝܐ ܘܕܣܘܪ̈ܝܝܐ܀

ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܕܫܪܒܬܐ ܕܠܫܢܐ ܐܦܪܘ-ܐܣܝ̈ܝܐ. ܒܗܕܐ ܫܪܒܬܐ ܗܘ ܒܫܪܒܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ. ܒܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܒܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܓܪ̈ܒܝܝܐ ܥܡ ܠܫܢ̈ܐ ܟܢܥܢ̈ܝܐ (ܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܐܝܟ ܦܘܢܝܩܝܐ). ܢܟܬܘܒ ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܒܐܪܒܥ ܐܠܦܒܝ̈ܬ: ܒܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ ܘܒܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ ܘܒܐܠܦܒܝܬ ܡܢܕܐܝܐ܀

ܓܐܘܓܪܦܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܒܕܪܐ ܕܬܪܥܣܪ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܐܪ̈ܡܝܐ ܥܠܘ ܒܐܬܪ̈ܐ ܕܝܘܡܢܐ ܣܘܪܝܐ ܘܥܝܪܐܩ ܘܛܘܪܩܝܐ ܡܕܢܚܝܬܐ (ܓܪܒܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ). ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܦܪܣ ܥܠ ܡܕܢܚܐ ܕܕܩܠܬ. ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܐܝܬܘ ܠܫܢܐ ܥܡܗܘܢ ܠܓܪܒܝܐ ܕܐܦܪܝܩܐ ܘܠܐܘܪܘܦܐ ܘܡܫܝܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘ ܐܪܡܝܐ ܠܦܪܣ ܘܠܗܢܕܘ ܘܠܨܝܢ. ܡܢ ܕܪܐ ܕܬܪܥܣܪ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܐܠܐ ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܠܫܢܐ ܬܘܕܝܬܢܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܕܡܢܕ̈ܐܝܐ ܘܕܡܫܝܚܝ̈ܐ܀

ܠܫܢ̈ܐ ܐܪ̈ܡܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܪܡܝܐ ܠܐ ܗܘ ܚܕ ܠܫܢ ܐܠܐ ܟܢܫܐ ܕܠܥܙ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ. ܬܫܥܝܬܐ ܐܪܝܟܬܐ ܕܐܪܡܝܐ ܘܟܬܒܗ ܪܒܐ ܘܟܢܫ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܐ ܟܠ ܫܚܠܦܘ ܠܫܢܐ. ܐܪܡܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܡܗ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ: "ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ" ܗܘ ܫܡܐ ܕܐܪܡܝܐ ܕܟܢܫ̈ܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ. ܥܠ ܦܪܬ ܦܪܝܫ ܠܫܢܐ ܒܠܥܙ̈ܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܘܒܠܥܙ̈ܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ. ܐܦ ܐܝܬ ܠܫܢ̈ܐ ܐܪ̈ܡܝܐ ܝܘܡܢܐ ("ܐܪܡܝܐ ܚܕܬܐ") ܘܐܪܡܝܐ ܟܬܒܢܝܐ ܘܐܪܡܝܐ ܡܝܬܐ ܥܠ ܚܟܝ̈ܡܐ. ܦܪܝܫܝܢ ܠܥܙ̈ܐ ܐܪ̈ܡܝܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܒܫܡܗ̈ܐ ܕܚܕ̈ܬܐ ܘܕܡܨܥ̈ܝܐ ܘܕܥܬܝ̈ܩܐ܀

ܟܬܒܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܬܐ ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܐܠܦܒܝܬ ܦܘܢܝܩܝܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܦܫ "ܡܪܒܥ" ܟܬܒܐ ܕܐܪܡܝܐ. ܐܝܣܪ̈ܐܝܠܝܐ ܥܬܝ̈ܩܐ ܘܥܡ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܟܢܥܢ ܫܩܠܘ ܠܗܢܐ ܐܠܦܒܝܬ ܠܡܟܬܒ ܠܫܢܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܝܘܡܢܐ ܫܡܗ ܕܗܢܐ ܐܠܦܒܝܬ ܗܘ ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ. ܗܢܘ ܟܬܒܐ ܒܐܪܡܝܐ ܩܪܝܐ ܘܐܚܪܢܐ ܟܬܒܐ ܐܪܡܝܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ܀

ܐܚܪܢܐ ܟܬܒܐ ܥܠ ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܡܢ ܟܢܫ̈ܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܗܘ ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ܀

ܚܕ ܐܠܦܒܝܬ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܕܐܠܦܒܝܬ ܡܢܕܐܝܐ ܚܫܝܚ ܠܡܢܕ̈ܐܝܐ܀

ܐܦ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܠܦܒܝ̈ܬ ܐܝܬ ܐܠܦܒܝ̈ܬ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܚܫܝܚܝܢ ܠܥܡ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ: ܢܒܛܝ̈ܐ ܒܦܛܪܐ ܘܬܕܡܘܪ̈ܝܐ ܒܬܕܡܘܪ. ܝܘܡܢܐ ܐܢܫ ܡܨܐ ܠܡܟܬܒ ܠܫܢܐ ܛܘܪܝܐ ܒܐܠܦܒܝܬ ܠܐܛܝܢܝܐ܀

ܬܫܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܝܬ ܬܠܬܐ ܙܒܢ̈ܝܢ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ:

  • ܐܪܡܝܐ ܥܬܝܩܐ (1100 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܥܕܡܐ ܠ200 ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ) ܥܡ:
  • ܐܪܡܝܐ ܡܨܥܝܐ (200 ܥܕܡܐ ܠ1200) ܥܡ:
  • ܐܪܡܝܐ ܚܕܬܐ (1200 ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ) ܥܡ:
    • ܠܫܢ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ.

ܗܢܐ ܡܢ ܟܠܐܘܣ ܒܝܪ*܀

ܬܘܪܨ ܡܡܠܠܐ[ܫܚܠܦ]

ܒܬܘܪܨ ܡܡܠܠܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܐܝܬ:

ܣܦܪ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

  • Beyer, Klaus (1986). The Aramaic language: its distribution and subdivisions. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. ISBN 3-525-53573-2.