ܣܕܪܐ:ܕܝܪܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܕܝܪ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ : ܣܘܓܐܐ ܕܝܠܗܝܢ ܐܝܬܘܗ̱ܝ̱ ܒܐܬܪܐ ܕ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܆ ܟܕ ܡܠܠܝܢܢ ܝܘܡܢܐ ܥܠ ܕܝܪܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܆ ܐܟܡܢ ܒܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܘ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܒ ܐܪܟܚ ܘ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒܝ̥ ܚܒܝܫܝܐ ܕ ܨܰܠܚ ܆ ܘ ܕܝܪ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܠܢ ܡܒܪܟܐ ܪܒܐ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܆ ܐܝܟ̥ ܡܰܢ ܕܕܰܒܥܝܪܐܩ (ܡܪܝ ܡܬܝ) ܘ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܣܛܪ ܘܒܓܠܘܬܐ ܬܘܒ ܐܝܬ ܕܝܪ̈ܬܐ ܠܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܘܣܛܪ :

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "ܕܝܪܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.