Jump to content

ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܕܝܪܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܗܝ ܕܝܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܥܠܝܬܐ. ܗܝ ܕܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐ ܒܡܕܢܚ ܬܝܡܢ ܛܘܪܩܝܐ܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ܆ ܒܦܢܝܬܐ ܕܢܨܝܒܝܢ[1] Archived 2011-09-10 at the Wayback Machine ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܬܒܠܬܐ ܐܘܟܝܬ ܩܛܢܝܘܬ̥ܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܩܪܝܒܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܒܝܬ ܙܐܠܝܢ (ܩܡܫܠܝ) ܡܚܣܢܬ ܒܐܠܗܐ. ܐܬܒܢܝܬ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ܆ ܒܢܐ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ.

ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆[ܫܚܠܦ]

ܐܡܪܢܢ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ ܫܬܐܣ ܠܗܢܐ ܥܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܠܐܦܝ 320 - 350ܡ ܆ ܘܩܘܝܬ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܡܒܪܟܬܐ ܒܐܝܕܝ ܕܝܪܝ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܘܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܕܪܐ ܬܡܝܢܝܐ܆ ܟܕ ܐܬܘ ܠܗ ܕܝܪܝ̈ܐ ܢܣܛܘܪ̈ܢܝܐ܆ ܘܐܬܬܘܣܦ ܒܗ ܘܟܢ ܐܫܬܠܛ ܥܠ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܗܠܝܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ (ܢܣܛܘܪܢܝ̈ܐ)܆ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܕܪܐ ܫܒܥܥܣܝܪܝܐ ܕܡܘܠܕܐ܆ ܟܢ ܐܬܗܦܟ ܠܗ̊ ܠܕܝܪܐ ܕܝܪܝ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ܆ ܘܐܬܗܦܟܬ ܕܝܪܐ ܡܢܕܪܝܫ ܠܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܘܪܬܘܕܟܣܝܬܐ܆ ܘܢܫܒܬ ܒܗ ܪܘܚ ܕܝܪܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܒܨܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܒܨܠܘܬ ܐܡܐ ܕܟܠ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܘܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܡܝܢ.

ܘܕܝܪܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܗܕܝܪ ܒܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܕܒܢܐ ܗ̱ܘܐ ܥܕܟܝܠ ܩܝܡܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ܆ ܘܟܕ ܐܢܫ ܚܐܪ ܒܣܚܝ̈ܦܬܐ ܘܒܚܪ̈ܒܬ̥ܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܕܝܪܐ ܛܒ ܡܬܕܡܪ܆ ܡܛܠ ܕܕܘܡܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܘܕܝܪܐ ܗܕܐ ܡܫܬܡܫܐ ܗ̱ܘܬ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܕ ܐܨܦ 1980 ܡ܆ ܘܐܫܬܒܩܬ ܟܠ ܟܠܢܐܝܬ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܢ ܗܢܐ ܡܢ ܒܢܝ ܐܢܫ̈ܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ. ܝܘܡܢܐ ܓܝܪ ܐܫܬܡܠܝ ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܪܐ ܒܝܕ ܐܟܝܦܘܬܐ ܘܛܢܢܐ ܕܚܘܝܘ̱ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܡܡܘܢܝܐ ܕܩܪܒܗ ܗܝܓܡܘܢܐ ܕܡܪܕܐ (ܡܪܕܝܢ)܆ ܥܬܝܕܐ ܕܝܢ ܕܚܕܬܐܝܬ ܢܬܦܬܚܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗ ܕܕܝܪܐ ܗܕܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܚܕܐܗܝ ܡܢ ܕܝܪ̈ܬ̥ܢ ܥܬܝ̈ܩܬܐ ܘ ܫܦܝܪ̈ܬܐ܆ ܘܐܝܬܝܗ ܐܬܘܬܐ ܛܒ ܝܩܝܪܬܐ ܕ ܡܪܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܘܐܦ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܙܕܩ ܕܬܬܢܛܪ ܘ ܕܬܗܘܐ ܩܝܡܐ ܥܠ ܪ̈ܓܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܬܡܫ ܠܡܫܝܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܘܕܥܕܬܐ ܓܘܢܐܝܬ.

ܬܫܥܝܬ̥ ܚܝܘܗܝ ܕܡܪܝ̱ ܐܘܓܝܢ܆[ܫܚܠܦ]

ܐܬܝܠܕ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ [2] ܘܐܬܪܒܝ ܒܩܠܘܙܡܐ ܓܙܪܬܐ ܕܝܡܐ ܕܐܝܬܝܗ ܒܬܚܘܡܐ ܕ ܐܝܓܘܦܛܘܣ ܐܘܟܝܬ ܡܨܪܝܢ ܒܐܚܪ̈ܝܬܗ ܕܕܪܐ ܬܠܝܬܝܐ. ܘܡܢ ܪܟܝܟܘܬ ܛܪ̈ܦܘܗܝ ܪܚܡ ܘܥܦܩ ܠܚܝ̈ܐ ܪܘܚܢܝ̈ܐ ܕܪܘܚܢܝܘܬܐ ܘܕܥܢܘܝܘܬܐ. ܢܦܩ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܬܐ ܠܒܝܬ ܢܗܪܝܢ܆ ܘܐܬܠܘܝ ܠܗ ܫܒܥܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܬܡܢ܆ ܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܠܢܗܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܡܫܟ܆ ܘܛܫܝܘ ܢܦܫܝ̈ܗܘܢ ܒܙܠܐ ܗܘ ܕܥܠ ܢܗܪܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܢܦܩ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ ܘܣܠܩ ܠܛܘܪܐ ܕ ܐܝܙܠܐ ܠܕܘܟܬܐ ܐܝܕܐ ܕܩܪܝܒܐ ܠܡܥܪܐ ܩܪܝܬܐ ܕܘܟܬܐ ܕܝܘܡܢ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܢܝܐ. ܘܐܬܟܢܫ ܠܘܬܗ ܒܡܬܚܐ ܕܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ.

ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ

ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܐܥܒܪܘ ܒܥܢܘܝܘܬܐ ܘܒܕܘܒܪ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ܆ ܐܬܚܙܝ ܠܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܚܙܘܐ ܐܠܗܝܐ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ܆ ܩܘܡ ܐܣܘܪ ܚܨܝ̈ܟ ܘܐܟܪܙ ܣܒܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠܝܢ ܠܦܓܪܐ܆ ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܛܠ. ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܩܕܝܫܐ ܘܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ ܢܚܬܘ ܘܐܥܡܕܘ ܘܐܠܦܘ ܗܘܘ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܒܡܕܝ̈ܢܬܐ: ܢܨܝܒܝܢ - ܚܪܒܬܐ ܕܐܝܠ̈ܐ ( ܟܪܒܐܠܗ - ܐܪܟܚ) - ܚܪܒܬܐ ܕܥܘܩܒܪ̈ܐ (ܟܪܐܒܗ ܡܫܟܗ)- ܩܪܝܬܐ ܕܥܕܬܐ - ܓܪܝܡܝܪܐ - ܡܥܪ̈ܐ - ܡܪܒܘܒܘ -ܒܝܪܓܘܪܝܝܗ( ܒܐܪܐ ܕܓܪ̈ܒܢܐ) ܐܙܟ - ܓܙܪܬܐ ܐܘ ܓܙܝܪܐ) ܆ ܘܣܥܪܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܝܟ ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܒܐܚܪ̈ܝܬܐ ܕܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܫܢܝ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܙܒܢܝ̈ܐ ܡܫܬܪ̈ܝܢܐ ܠܚܝ̈ܐ ܡܬܘ̈ܡܝܐ ܥܠܡܝܢܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܡܬܟܫܦܢܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܨܠ̈ܘܬܗ ܢܗܘܘܢ ܥܡܢ ܐܡܝܢ.


ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ[ܫܚܠܦ]

ܝܬܝܕ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܕܐܬܥܢܘܝܘ ܘܐܬܚܒܪ ܘܐܬܕܡܝܘ ܒܗܠ̈ܟܬܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܛܘܒܬܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܡܪܝ ܐܫܥܝܐ ܚܠܒܝܐ ܆ ܡܪܝ ܐܚܐ ܆ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ( ܟܬܘܒܐ ܕܬܫܥܝܬ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ) ܢܘܗܕܪܝܐ ܆ ܡܪܝ ܡܠܟܶܐ ܩܠܘܙܡܝܐ [3] Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine( ܒܪ ܚܬܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ) ܡܢ ܩܠܘܙܡܐ ܘܗܝ ܕܘܟܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܕܐܬܘ ܡܢܗ܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܬܐ ܗܘܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܝܬܝ ܥܡܗ ܫܒܥܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܬܩܪܝ ܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢܐ ܒܝܬ ܡܫܝ̈ܚܝܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ. ܘܟܢ ܗܠܟ ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܘܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܩܪܛܡܝܢܝܐ ܘܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܛܘܒܬܢܐ ܘܣܛܪ ܗܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܕܐܬܥܢܘܝܘ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܬܨܒܬ ܨܠܘܬܗܘܢ ܥܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܡܝܢ.

ܡܒܘ̈ܥܐ[ܫܚܠܦ]

  1. ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܠܫܢܐ ܛܘܪܩܝܐ .
  2. ܐܬܪܐ ܕܩܘܠܙܡ Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine .
  3. ܢܨܝܒܝܢ ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ Archived 2011-09-10 at the Wayback Machine .
  4. ܬܫܥܝܬ ܚܝܘܗܝ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ Archived 2012-03-21 at the Wayback Machine .
  5. ܒܝܬ ܙܒܕܝ ܗܪܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬ̥ܐ ܠܫܡܫܐ ܐܪܟ̥ܕܝܩܢܐ ܡܠܦܢܐ ܠܚܕܐ ܐܣܚܩ.( ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ).

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]