ܐܪܟܚ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܐܪܟܚ ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܕܟܦܝܫܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܡܕܝܕ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ܀

ܗܝ ܕܝܪܐ ܕܡܪ ܡܠܟܗ ܟܦܝܫܐ ܦܠܓ ܕܫܘܚܬܼ ܒܐ ܪܓܼܠܗ ܡܝ ܩܪܝܬܼܐ

ܬܫܥܝܬܼܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܪܟܚ ܒܙܒܢܐ ܥܬܝܩܐ ܡܕܝܬܼܐܘܗ. ܒܘܕܪܐ ܕܢ4 ܓܡܬܡܬܗ ܣܒ ܕܩܕܝܫܐ ܕܟܝܬܝܐ ܐܫܡܗ ܡܪܡܠܟܗ ܟܘܠܘܙܡܝܐ.

ܡܝܕ݂ܗ ܕܚܪܝܐܘ ܗܝ ܩܪܬ݂ܐ ܐܝܫܡ ܡܚܝܕ ܟ݂ܪܒܠܗ ܥܠ ܕܦܐܝܫܐ ܚܪܒܬ݂ܐ ܠܢ ܐܝܠܗ