ܡܥܠܘܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܡܥܠܘܠܐ

ܡܥܠܘܠܐ (ܥܪܒܝܐ: معلولا) ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܟܪܝܣܛܝܢܝܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܣܘܪܝܐ܆ ܐܝܕܐ ܕܩܪܝܒܬܐ ܠܕܪܡܣܘܩ܆ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܕ40 ܟܡ ܡܢ ܐܪܫܟܝܐ ܕܪܡܣܘܩ܆ ܐܝܟܐ ܡܠܠܝܢ ܐܢ̈ܫܐ ܚܕ ܠܥܙܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܥܙܐ ܬܝܡܢܝܐ ܡܥܪܒܝܐ܆ ܐܝܢܘ ܕܩܪܝܒ ܠܠܥܙܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.

ܘܣܘܟܠܐ ܕܡܥܠܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܡܠܬ (ܡܥܠܬܐ)܆ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܡܝܐ ܥܬܝܩܐ. ܐܬܒܢܝܬ ܗܘܬ ܡܥܠܘܠܐ ܩܪܝܬܐ ܒܛܘܪ̈ܐ. ܐܝܬ ܒܗ̊ ܒܡܥܠܘܠܐ ܠܐܦܝ̈ ܚܡܫܐ ܐܠܦ̈ܝܐ ܐܢ̈ܫܐ ܒܓܘ ܡܥܠܘܠܐ܂ ܐܝܬ ܬܪܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܒܩܪܝܬܐ܆ ܘ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܬܐ ܬܩܠܐ ܛܒܝܒܬܐ܆ ܘܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ܀


ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]