Jump to content

ܡܥܠܘܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܥܠܘܠܐ

ܡܥܠܘܠܐ (ܥܪܒܝܐ: معلولا) ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܟܪܝܣܛܝܢܝܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܣܘܪܝܐ܆ ܐܝܕܐ ܕܩܪܝܒܬܐ ܠܕܪܡܣܘܩ܆ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܕ40 ܟܡ ܡܢ ܐܪܫܟܝܐ ܕܪܡܣܘܩ܆ ܐܝܟܐ ܡܠܠܝܢ ܐܢ̈ܫܐ ܚܕ ܠܥܙܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܒܠܥܙܐ ܬܝܡܢܝܐ ܡܥܪܒܝܐ܆ ܐܝܢܘ ܕܩܪܝܒ ܠܠܥܙܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.

ܘܣܘܟܠܐ ܕܡܥܠܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܡܠܬ (ܡܥܠܬܐ)܆ ܒܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܥܬܝܩܐ. ܐܬܒܢܝܬ ܗܘܬ ܡܥܠܘܠܐ ܩܪܝܬܐ ܒܛܘܪ̈ܐ. ܐܝܬ ܒܗ̊ ܒܡܥܠܘܠܐ ܠܐܦܝ̈ ܚܡܫܐ ܐܠܦ̈ܝܐ ܐܢ̈ܫܐ ܒܓܘ ܡܥܠܘܠܐ܂ ܐܝܬ ܬܪܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܒܩܪܝܬܐ܆ ܘ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܬܐ ܬܩܠܐ ܛܒܝܒܬܐ܆ ܘܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ܀

ܫܡܗ̈ܐ ܕܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܪ̈ܡܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܐܪܡܝܐ ܕܡܥܠܘܠܐ

ܐܦ ܚܙܝ

[ܫܚܠܦ]