ܥܝܢܘܪܕܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܥܝܢܘܪܕܐ ܗܘ ܩܪܝܬܐ ܒܩܠܝܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ܆ ܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ܆ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܛܘܪܩܝܐ܆ ܘܡܢ ܡܕܢܚܗ ܢܦܠܐ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܫܝܪܢܐܟ܆ ܘܡܢ ܬܝܡܢܗ ܢܨܝܒܝܢ܆ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܩܡܫܠܝ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ.

ܡܕܡ ܐܠܨܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܕܥܝܢܘܪ̈ܕܝܐ ܐܘܟܝܬ (ܥܝܘܪ̈ܢܝܐ) ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܐ ܓܢܒܪܐ ܘܐܬܠܝܛܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܡܕܡ ܕܥܝܢܘܪܕܐ ܐܩܪܒܬ ܥܡ ܐܚܘ̈ܬܗ ܐܙܟ (ܒܝܬ ܙܒܕܝ) ܘܐܪܒܐ ܒܩܪܒܐ ܓܘܢܝܐ܆ ܐܘܟܝܬ ܒܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ ܡܫܝܚܝܐ ܕ1915 ܘܙܟܬ.

ܘܝܘܡܢܐ ܠܐ ܩܘܝ ܒܗܕܐ ܩܪܝܬܐ ܡܒܪܟܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܚܕܟܡܐ ܒܬ̈ܝܢ ܢܩܦܝܢ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܣܘܪܝܝܬܐ܆ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ܆ ܘܥܝܢܘܪ̈ܕܝܐ ܐܬܓܠܘܝܘ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܥܡܪܬܐ ܘ ܕܝܠܢܐܝܬ ܒ ܐܬܪܐ ܕܒܠܓܝܩܐ ܘܦܪܢܣܐ܆ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܥܝܘܪ̈ܢܝܐ (ܥܝܢܘܪ݁ܕܝܐ) ܡܫܕܪܝܢ ܒܢܝܗܘܢ ܕܢܐܠܦܘܢ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܛܟܣܐ ܕܥܕܬܐ ܒܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܒܡܪܥܝܬ ܡܪܕܝܢ (ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ).

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]