Jump to content

ܟܦܫܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܟܦܫܢܐ ܐܘ ܟܦܫܢ (ܛܘܪܩܐܝܬ: Kayalı, İdil) ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܠܐ ܝܕܝܥܬܐ ܣܓܝ ܢܦܠܐ ܟܦܫܢܐ ( كفشنا ) ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܙܒܕܝ (ܐܙܟ) ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܥܠܝܬܐ ܒܐܬܪܐ ܪܒܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܡܒܪܟܐ ܘܩܕܝܫܐ ܒܡܕܢܚ ܬܝܡܢ ܛܘܪܩܝܐ܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܫܝܪܢܐܟ܆ ܫܒܒܬܐ ܕܡܪܕܝܢ܆ ܘܟܦܫܢܐ ܩܪܝܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܡܝܕܢ (ܡܝܕܘܢ) ܩܪܝܬܐ܆ ܘܢܦܠܐ ܒܬܪ ܫܠܘܐ (ܢܘܓܠܐ) ܕܓܗܢܐ̣ ܘܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܝܘܡܢܐ ܠܐ ܡܫܬܡܥ ܒܗ̊ ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܟܘܪܕܝܐ ܐܫܬܠܛ ܒܗ̇ ܘܥܡܗ ܠܫܢܐ ܟܘܪܕܝܐ؛ ܘܒܬܪ ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ ܒܫܢܬ 1914 -1919ܡ ܐܬܓܠܘܝܘ ܟܦܫܢܝ̈ܐ ܠܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܡܐܠܟܝܗ ܕܝܪܝܟ ܘܩܡܫܠܝ ܙܐܠܝܢ ܘܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܚܠܒ ܘܣܛܪ.

ܫܡܐ ܕ ܟܦܫܢܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܬܐ ܫܡܐ ܕܟܦܫܢܐ ܐܘ ܟܦܫܢ ܐܘ ܟܦܫܢܢܐ ܡܢ ܡܠܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ (ܟܦܪ ܫܝܢܐ) ܐܘܟܝܬ ܩܪܝܬܐ ܕܫܝܢܐ̤ ܘܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܕܫܡܗ ܕܟܦܫܢܐ ܐܬܐ ܡܢ ܪܘܟܒܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܟܐܦ ܫܝܢܐ) ܐܘܟܝܬ ܟܐܦܐ ܕܫܝܢܐ܆ ܐܘ ܡܢ ܪܘܟܒܐ ܣܘܪܝܝܐ ((ܟܐܦ ܫܢܐ )) ܐܘܟܝܬ ܟܐܦܐ ܪܒܬܐ.܆ ܘܥܠܬܐ ܕܗܢܐ ܣܘܟܠܐ ܘܫܡܐ ܗܦܟ̥ ܠܬܶܕܡܘܪܬܐ ܕܥܒܕ ܡܪܝ ܒܣܘܣ ܥܠ ܟܐܦܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܡܥܠܬܐ ܕܟܦܫܢܗ (ܚܘܪ ܒܟܬܒܐ ܕܒܝܬ ܙܒܕܝ ܗܪܘܡܐ ܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܫܡܫܐ ܐܪܟܕܝܩܢܐ ܡܠܦܢܐ ܠܚܕܐ ܐܣܚܩ ( ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ) - ܩܡܫܠܝ - ܣܘܪܝܐ )

ܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕ ܟܦܫܢܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܒܗ̊ ܠܩܘܪܒܐ ܕܬܠܬ̥ܝܢ ܒܬܝ̈ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ ܐܘܟܝܬ ܩܛܠܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܫܝܚܝ̈ܐ ܡܫܝܚܝܘܬܐ܆ ܘܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܒܗ ܒܟܦܫܢܐ܆ ܩܫܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܫܝܪܝܢܗ ܘܥܕܬܐ ܥܠ ܫܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܛܒ̈ܐ ܕܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ ܕܗܘܐ ܒܫܢܬ 1915-1918ܡ̄ ܐܫܬܡܥܘ ܠܗܘܢ ܐܡܪܘ ܠܗܘܢ ܛܝܝ̈ܐ (ܐܣܠܐܡ) ܕܩܪܝܬܐ: ܚܢܢ ܠܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܠܐ ܩܛܠܝܢܢ܆ ܐܠܐ ܗܝ ܕܬܐܙܠ̱ܘܢ ܘܬܬܓܘܣܘܢ ܒܒܝܬ ܙܒܕܝ (ܐܙܟ) ܛܒܐܗܝ ܠܟܘܢ ܡܢ ܕܬܦܘܫܘܢ ܒܩܪܝܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܡܘ̱ ܟܠܗܘܢ ܘܢܩܠܘ̱ ܠܟܠܡܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܥܠܘ ܠ ܐܙܟ܆ ܘܦܫܘ̱ ܒܗ̊ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܩܪܒܐ ܕܗܘܐ ܥܠ ܐܙܟ܆ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܒܥܠܕܒܒ̈ܐ ܕܢܦܬܚܘܢܗ̊. ܘܦܫܘ̱ ܟܕ ܡܬܟܬܫܝܢ ܥܠܝܗ̊ ܐܝܟ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܘܝܬܝܪ ܘܗܦܟܘ ܟܕ ܒܗܝܬܝܢ. ܒܬܪ ܩܪܒܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ ܟܦܫܢܐ ܗܦܟ ܠܩܪܝܬܗܘܢ܆ ܘܦܫܘ ܒܗ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ 1919ܡ̄ ܟܢ ܫܒܩܘ̱ ܠܩܪܝܬܐ ܘܐܙܠܘ ܘܥܡܪܘ ܒܡܘܨܠ (ܢܝܢܘܐ) ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܥܝܪܐܩ ܆ ܘܝܘܡܢܐ ܡܒܕܪܝܢ ܒܐܬܪܘ̈ܬܐ ܕ ܥܝܪܐܩ ܘܝܘܪܕܢܢ ܘܣܘܪܝܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܐܠܟܝܗ ܕܗܝ ܕܝܪܝܟ܆ ܘܩܡܫܠܝ܆ ܘܚܠܒ ܘܣܛܪ ܘܬܘܒ ܠܒܪ ܒܝܘܪܝܦܝ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܣܘܝܕ. ܘܗܟܢ ܐܬܥܛܝ ܫܡ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܟܦܫܢܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.

ܩܕܝ̈ܫܐ ܕ ܟܦܫܢ[ܫܚܠܦ]

ܡܪܝ ܒܣܘܣ ܕܥܒܕ ܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬ̥ܐ ܥܠ ܟܐܦܐ ܩܪܝܒܬܐ ܡܢ ܟܦܫܢܗ ܘܐܝܬܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܦܪܣܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܪܒܐ ܘܥܕܬܗ ܒܚܝܕܠ (ܚܕܠ) kayı ܩܪܝܬ̥ܐ.

ܡܒܘ̈ܥܐ[ܫܚܠܦ]

  1. ܟܦܫܢܐ ܩܦܝܣܘܬ̥ܐ ܘ ܨܘܪ̈ܬ̥ܐ ܘ ܠܦܦ̈ܐ نبذة وصور من قرية كفشنة مع وثائق [1] Archived 2011-07-07 at the Wayback Machine
  2. ܒܡܬܥܕܪܢܘܬܐ ܥܡ ܥܡܐ ܕ ܟܦܫܢܗ ܒܩܡܫܠܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡܒܪܟ̥ܬܐ ܡܚܣܢܰܬ̥ ܒܐܠܗܐ.
  3. ܐܙܟ ܓܕܫ̈ܐ ܘܓܒܪ̈ܐ - ܠܫܡܫܐ ܡܚܣܝܐ ܝܘܣܦ ܐܠܩܣ - ܣܘܪܝܐ.
  4. ܡܬܠ̈ܐ ܡܢ ܒܝܬ ܙܒܕܝ - ܠܫܡܫܐ ܐܪܟܕܝܩܢܐ ܠܚܕܐ ܐܣܚܩ.
  5. ܓܘ̈ܢܚܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܠܬܠܝܬܝ ܪ̈ܚܡܐ ܟܘܪܝܐ ܣܠܝܡܐܢ ܚܢܢܘ ܐܪܟܚܝܐ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢܝܐ.
  6. ܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܟ̥ܘܪܐܦܣܩܘܦܐ ܝܘܣܦ ܕܐܘܘܕ.
  7. ܟܬ̥ܒܐ ܣܪܝܛܐ ܕ (ܐܣܬܐܣܬܝܩ بعض بلاد وقرى سنة 1870) ܐܘܟܝܬ̥: ܚܕܟܡܐ ܐܬ̥ܪ̈ܘܳܢ ܘܩܘܪܝܐܣ ܕܫܢܰܬ̥ 1870ܡ ܕܦܛܪܝܪܟ̥ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܐ ܐܢܛܝܘܟ̥ܳܝܐ ܡܪܝ ܐܝܓ̥ܢܐܛܝܘܣ ܥܒܕ ܐܠܠܗ ܣܛܘܦ ܨܕܕܝܐ (ܟܕ ܐܝܬ̥ܰܘܗܝ̱ ܗ̱ܘܐ ܕܝܪܝܐ).

ܐܣܪ̈ܐ ܓܘ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]