ܛܘܪܩܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Türkiye Cumhuriyeti
ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܛܘܪܩܝܐ
ܐܬܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܢܝܫܐ ܕܛܘܪܩܝܐ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh
("ܫܠܡܐ ܒܒܝܬܐ܄ ܫܠܡܐ ܒܥܠܡܐ")
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: İstiklâl Marşı
("ܗܠܟܐ ܕܚܐܪܘܬܐ")
ܛܘܪܩܝܐ
ܛܘܪܩܝܐ
ܝܒܫܬܐ ܐܣܝܐ܄ ܐܘܪܘܦܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܛܘܪܩܝܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ {{{ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܐܪܫܟܝܬܐ ܐܢܩܪܐ
39°50'60" ܓܪܒܝܐ 31°55' ܡܕܢܚܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܣܛܢܒܘܠ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ {{{ܥܡܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܬܘܕܝܬܐ {{{ܬܘܕܝܬܐ}}}
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܥܒܕܠܐܗ ܓܘܠ
ܪܓܦ ܛܝܦ ܐܪܕܘܓܐܢ
ܫܘܪܝܐ
- ܙܒܢܐ
ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܕܩܘܛܢܝܘܬܐ
29 ܒܬܫܪܝܢ ܐ 1923
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
37 ܒܥܠܡܐ
783,562 km²
1.3%
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2005)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
17 ܒܥܠܡܐ
72,600,000
93 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ (2006)
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
17 ܒܥܠܡܐ
612,300 ܡܠܝܘܢ $
$8,385
ܙܘ̈ܙܐ ܠܝܪܐ ܛܘܪܩܝܬܐ ܚܕܬܐ (TRY)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 2
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ {{{ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ}}}
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ tr
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 90+

ܛܘܪܩܝܐ ܐܘ ܬܘܪܟܝܐ (ܛܘܪܩܐܝܬ: Türkiye) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ ܘܐܘܪܘܦܐ. ܛܘܪܩܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܝܘܢ ܘܥܡ ܒܘܠܓܐܪܝܐ ܘܥܡ ܓܘܪܓܝܐ ܘܥܡ ܐܪܡܢܝܐ ܘܥܡ ܐܙܪܒܝܓܐܢ ܘܥܡ ܐܝܪܐܢ ܘܥܡ ܥܝܪܐܩ ܘܥܡ ܣܘܪܝܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܛܘܪܩܝܐ ܢܡܠܠܘܢ ܛܘܪܩܐܝܬ܀

ܡܡܘܢܐ[ܫܚܠܦ]

ܗܘ ܡܡܘܢܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܗܘ 15 ܪܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܝܐ. ܐܦ ܗܕܡܬܐ ܝܐ ܒܫܘܬܐܣܐ ܕOECD. ܒܝܬ ܫܢܝܐ ܕ1923 ܘ1983 ܗܘ ܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܗܘܐ ܡܡܘܢܐ ܕܗܘ ܦܠܐܢ ܐܟ ܗܘ ܡܡܘܢܐ ܕܣܘܒܝܛ. ܐܠܐ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ1983 ܥܡ ܪܝܫ ܘܙܝܪܐ ܬܘܪܓܘܛ ܐܘܙܐܠ ܥܡ ܐܢ ܫܚܠܦܐ ܕܣܡ ܠܗ, ܗܐܘܝ ܗܘ ܡܡܘܢܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܡܡܘܢܐ ܚܐܪܐ.