ܐܝܙܝܕܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܐܝܙܝܕܝ̈ܐ ܗܢܘܢ ܐ̱ܢܫܐ ܟܝܬ ܕ ܬܘܕܝܬܐ ܐܝܙܝܕܝܬܐ ܐܘ ܝܙܝܕܝܬܐ܆ ܘ ܗܢܘܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܐܠܗܐ ܘܪܬܝܢ ܡܢ ܕܘܟܪܢ ܫܐܕܐ ܆ ܒܝܫܐ ܡܪܘܕܐ܆ ܐܝܟ ܕܝܗܒܝܢ ܠܗ ܐܝܩܪܐ܆ ܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܝܫ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܡ ܢܦܠܬܗ.

ܘܝܘܡܢܐ ܐܝܙܝܕܝ̈ܐ ܚܝܝܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܕܘܟ̈ܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܘܕܟܣܘ܆ ܐܝܟ (ܒܚܙܐܢܝ) ܘ(ܒܥܫܝܩܐ) ܘ(ܫܝܓܪ) ܘ(ܫܝܟܐܢ) ܒܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ܆ ܘܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܟܠܕܝܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ ܒܠܫܢܗܘܢ ܥܡܝܐ (ܣܘܪܬ) ܐܡܪܝܢ ܠܐܝܙܝܕܝ̈ܐ (ܕܣܢܝ̈ܐ).

ܘܬܘܒ ܚܝܝܢ ܒ(ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ) ܘܩܡܫܠܝ ܘ(ܓܪܟܗ ܫܐܡܘ) ܘܣܛܪ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܘܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܕܝܕ ܘܟܡܐ ܩܘܪܝܐܣ ܣܘܪܝܝ̈ܬܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ.

ܘܗܢܘܢ ܐܝܙܝܕܝ̈ܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܬܡܢ ܒܣܘܪܝܐ ܘܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܫܡܐ ܕ(ܫܠܟܝ̈ܐ) ܐܘ (ܓ̰ܠܟܝܐ) ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܒܢܝ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܫܢܗܘܢ ܥܡܝܐ (ܛܘܪܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]