ܐܝܙܝܕܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܝܙܝܕܝ̈ܐ ܒܛܘܪ ܫܝܓܪ ܒܬܚܘܡܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܕܣܘܪܝܐ ܒܫܢܝ̈ܐ ܕ1920

ܐܝܙܝܕ̈ܝܐ ܐܘ ܝܙܝܕ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܐܢܫ̈ܐ ܟܝܬ ܕܬܘܕܝܬܐ ܐܝܙܝܕܝܬܐ܆ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܒܐܠܗܐ ܚܕ ܘܪܬܝܢ ܡ̣ܢ ܕܘܟܪܢ ܫܐܕܐ܆ ܒܝܫܐ ܡܪܘܕܐ܆ ܐܝܟ ܕܝܗܒܝܢ ܠܗ ܐܝܩܪܐ܆ ܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܝܫ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܡ ܢܦܠܬܗ.

ܘܝܘܡܢܐ ܐܝܙܝܕ̈ܝܐ ܚܝܝܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܕ̈ܘܟܝܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܘܕܟܣܘ܆ ܐܝܟ ܒܚܙܐܢܝ ܘܒܥܫܝܩܐ ܘܫܝܓܪ ܘܫܝܟܐܢ ܒܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ܆ ܘܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܟܠܕܝܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ ܒܠܫܢܗܘܢ ܥܡܡܝܐ (ܣܘܪܝܬ) ܐܡܪܝܢ ܠܐܝܙܝܕ̈ܝܐ (ܕܣܢܝ̈ܐ).

ܘܬܘܒ ܚܝܝܢ ܒܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܩܡܫܠܝ ܘܓܪܟܗ ܫܐܡܘ ܘܣܛܪ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܘܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܕܝܕ ܘܟܡܐ ܩܘܪ̈ܝܐܣ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ.

ܘܗܢܘܢ ܐܝܙܝܕܝ̈ܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܬܡܢ ܒܣܘܪܝܐ ܘܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܫܡܐ ܕܫܠܟܝ̈ܐ ܐܘ (ܓ̰ܠܟܝܐ) ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܫܢܗܘܢ ܥܡܡܝܐ (ܛܘܪܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]