Jump to content

ܐܙܟ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܢܦܠܐ ܡܕܝܢܬ ܐܙܟ̥ ܐܘ ܗܐܙܟ ܡܫܡܗܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܥܶܠܝܬܐ ܒܡܕܢܚ ܬܝܡܰܢ ܛܘܪܩܝܐ܆ ܒܐܬ̥ܪܐ ܕ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܡܒܪܟ̥ܐ܆ ܘܝܘܡܢܐ ܐܝܬ̥ܝܗ ܒܐܬ̥ܪܐ ܕ ܛܘܪܩܝܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܫܝܪܢܐܟ ܆ ܩܪܝܒܬܐ ܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܡܪܕܝܢ.

ܫܡܐ ܕܐܙܟ̥[ܫܚܠܦ]

ܐܙܟ̥ (آزخ ) (Azekh , Azakh) ܒܩܛܢܝܘܬ̥ܐ ܬܘܪܟܝܬܐ ܐܝܬ̥ܘܗܝ ܐܝܕܠ (إيدل ) (Idil )܆ ܘܫܡܗ̊ ܫܪܝܪܐ ܒܡܟܬܒܙܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ (ܒܐܙܒܕܝ ܐܘ ܒܝܬ̥ ܙܒܕܰܝ ) ܡܪܥܝܬܐ ܒܪܝܟ̥ܬܐ ܘܡܫܡܗܬܐ ܆

ܓܢ̱ܒܪܘܬܐ ܕ ܐܙܟ[ܫܚܠܦ]

ܝܘܡܢܐ ܣܦܩܬ ܠܗ̊ ܐܙܟ ܡܢ ܥܡܘܪܝܗ̊ ܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܚܕܟܡܐ ܐ̱ܝܩܪ̈ܬ̥ܐ܆ ܘܗܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܓܢ̱ܒܪܬܐ܆ ܚܣܢܐ ܕ ܝܠܕܬ̥ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܡܫܡܗܐ ܕܐܩܪܒܬ̥ ܚܠܦ ܐܙܟ̥ܝ̈ܐ ܒ ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ܆ ܕܗܘܐ ܥܠ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܒܟܠܗ ܐܬ̥ܪܐ ܕ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ܆ ܒܫܢܬ 1915 - 1919ܡ ܘܒܡܕܒܚ̈ܬܐ ܕ ܪܐܘܢܕܘܙ 1895ܡ܆ ܘܦܠܛܬ ܐܙܟ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܕܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܡܪܝܪ̈ܐ ܒܐܬܠܝܛܘܬ̥ܐ ܘܓܢ̱ܒܪܘܬ̥ܐ ܣܟ̥ ܠܐ ܡܬܛܥܝܐ ܒܟܠܗ ܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܡ ܐܚܘ̈ܬܗ̊ ܒܐܓ̥ܘܢܐ ܥܝܢܘܪܕܐ ܘ ܐܪܒܐ ܘ ܒܡܬܥܕܪܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕ ܟܦܫܢܐ ܕܐܬܚܡܣܢ ܗ̱ܘܐ ܒܡܪܥܝܬ ܒܝܬ ܙܒܕܝ ܕܗܝ ܐܙܟ̥܆ ܘܟܢ ܒܐܚܪ̈ܝܬܐ ܕܬܠܝܬܝܢܝܬ̈ܐ ܘܫܘܪܝ 1943 ܐܬܓܠܘܝܘ ܣܘܓܐܐ ܕ ܐܙܟܝ̈ܐ܆ ܐܘ ܫܪܝܪܐܝܬ̥ ܫܢܝܘ ܘܠܐ ܐܬܓܠܘܝܘ܆ ܘܥܒܪܘ ܬܚܘܡܐ ܕ ܣܘܪܝܐ܆ ܘܫܬܐܣ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕ ܕܝܪܝܟ ܕܗܝ ܡܐܠܟܝܗ ܝܘܡܢܐ܆ ܘܐܬܐ ܡܢܗܘܢ ܠܡܕܝܢܬ ܩܡܫܠܝ ܡܚܣܢܬ̥ ܒܐܠܗܐ ܘ ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܆ ܘܡܢ ܪܒ ܩܘܝܐܣ ܕܝܠܗ̊ ܟܦܫܢܐ ܘ ܚܕܠ܆ ܘ ܐܣܦܣ ܘ ܥܡܝܪܝܢ ܘܬܠ ܒܠ ܘܣܛܪ. ܘܡܫܝܚܝܘܬ̥ܐ ܥܠܬ ܠܐܙܟ̥ ܒܟ̥ܝܪܐܝܬ ܡܢ ܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܐ ܕܚܕ ܐܦܣܩܘܦܐ ܥܠ ܒܝܬܙܒܕܝ ܡܢ ܫܢܬ 120ܡ.

ܡܒܘ̈ܥܐ[ܫܚܠܦ]

  1. ܟܬܒܐ ܕܒܝܬܙܒܕܝ (ܐܙܟ) ܓܕܫ̈ܐ ܘܓܒܪ̈ܐ ܠܡܚܣܝܐ ܫܡܫܐ ܝܘܣܦ ܐܠܩܣ - ܣܘܪܝܐ. [1]
  2. 2ܟܬ̥ܒܐ ܕ ܒܝܬܙܒܕܝ ܗܪܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܠܫܡܫܐ ܐܪܟ̥ܕܝܩܢܐ ܠܚܕܐ ܐܣܚܩ - ܣܘܪܝܐ. [2]

ܐܣܪ̈ܐ ܓܘ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ

  1. https://archive.org/details/unset0000ed_q8n0/page/n231
  2. https://archive.org/details/unset0000auth_t7a6