ܚܝܕܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܠܦܦܐ:آزخ1.jpg
ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܙܒܕܝ ܐܙܟ

ܚܕܠ ܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗ̊ ܒܙܒܢ ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ ܕ 1915ܡ̄ ܐܟ ܥܣܪܝܢ ܒܬܝ̈ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܚܕܠ. ܗܠܝܢ ܛܦܣܘ̱ ܒܒܝܬ ܙܒܕܝ (ܐܙܟ) ܐܟ ܕܥܒܕܬ ܟܦܫܢܐ ܫܒܒܬܗ ܕ ܚܕܠ܆ ܘܦܫܘ̱ ܒܗ̊ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܩܛܠܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܥܒܪܘ̱ ܠ ܥܝܪܐܩ ܆ ܘ ܚܕܠ ܐܬܓܙܝܬ̥ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܬܬܣܝܡ ܕܘܟܪܢܐ ܫܢ̱ܬܢܝܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ ܒܥܕܬܐ ܕ ܚܕܠ ܡܢ ܥܡܐ ܡܕܗܝܐ ܕ ܡܝܕܘܢ (ܡܝܕܢ) ܩܪܝܬܐ ܫܒܒܬܗ̊. ܘܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐ ܚܝܕܠ (hidel ،حيدل) ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܩܛܢܝܘܬܐ ܕ ܛܘܪܩܝܐ ܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܫܝܪܢܐܟ ܫܒܒܬܐ ܕ ܡܪܕܝܢ ܘ ܢܨܝܒܝܢ. ܘܢܩܦܐ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܠܡܪܥܝܬ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܣܘܪܝܝܬܐ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܩܦܐ ܗ̱ܘܬ ܠܡܪܥܝܬ ܒܝܬ ܙܒܕܝ ܐܙܟ ܣܘܪܝܝܬܐ.

ܡܒܘ̈ܥܐ[ܫܚܠܦ]

  1. ܓܘ̈ܢܚܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܠܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܟܘܪܝܐ ܣܠܝܡܐܢ ܚܢܢܘ ܐܪܟܚܝܐ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢܝܐ.

ܐܣܪ̈ ܓܘ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]