Jump to content

ܚܝܕܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ
ܐܝܩܘܢܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ ܘܡܪܬܝ ܫܘܫܢ

ܚܝܕܠ (ܛܘܪܩܐܝܬ Kayı܆ ܩܪܕܘܐܝܬ Hêdi܆ ܥܪܒܐܝܬ حيدل) ܗܝ ܡܬܐ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܛܘܪܩܝܐ܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܫܝܪܢܐܟ ܫܒܒܬܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܕܢܨܝܒܝܢ. ܐܝܬ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܒܙܒܢ ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܫܢܬ 1915 ܐܝܟ ܥܣܪܝܢ ܒܬܝ̈ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܝܢ. ܗܠܝܢ ܛܦܣܘ ܒܒܝܬ ܙܒܕܝ (ܐܙܟ) ܐܝܟ ܕܥܒܕܬ ܟܦܫܢܐ ܫܒܒܬܗ ܕܚܝܕܠ܆ ܘܦܫܘ ܒܗ̇ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܩܛܠܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܥܒܪܘ ܠܥܝܪܐܩ܆ ܘܚܝܕܠ ܐܬܓܙܝܬ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܬܬܣܝܡ ܕܘܟܪܢܐ ܫܢܬܢܝܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ ܒܥܕܬܐ ܕܚܝܕܠ ܡܢ ܥܡܐ ܡܕܗܝܐ ܕܡܝܕܘܢ (ܡܝܕܢ) ܩܪܝܬܐ ܫܒܒܬܗ̇. ܘܢܩܦܐ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܠܡܪܥܝܬ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܣܘܪܝܝܬܐ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܩܦܐ ܗܘܬ ܠܡܪܥܝܬ ܒܝܬ ܙܒܕܝ ܐܙܟ ܣܘܪܝܝܬܐ.

ܘܐܝܬ ܥܠ ܓܢܒ ܩܪܝܬܐ ܕܚܝܕܠ ܕܝܪܐ ܕܣܗܕܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ ܡܢ ܫܢܬ 388܇ ܣܗܕ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܥܡ ܡܪܬܝ ܫܘܫܢ ܚܬܗ ܘܡܪܝ ܠܘܢܓܝܢܐ ܡܥܡܕܢܗܘܢ ܘܡܪܝ ܐܣܛܝܦܐܢ ܡܠܦܢܗܘܢ܆ ܘܚܕܥܣܪ ܐܠܦܝ̈ܢ ܣܗܕ̈ܝܢ ܕܐܬܟܠܠܘ ܥܡܗܘܢ ܒܪܓܘܠܐ ܕܓܝܗܢܐ 388܆ ܕܫܠܘܐ ܕܪܓܘܠܐ ܕܓܝܗܢܐ܇ ܒܝܬ ܙܒܕܝ܇ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ܀

ܡܒܘ̈ܥܐ[ܫܚܠܦ]

  1. ܓܘ̈ܢܚܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܠܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܟܘܪܝܐ ܣܠܝܡܐܢ ܚܢܢܘ ܐܪܟܚܝܐ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢܝܐ.
  2. ܒܝܬ ܙܒܕܝ ܗܪܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ 1998

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]