Jump to content

ܢܝܢܘܐ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܒܟܐܦܐ ܕܐܣܝܪ̈ܐ ܒܢܝܢܘܐ ܡܢ ܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ.

ܢܝܢܘܐ (ܐܟܕܐܝܬ 𒌷𒉌𒉡𒀀) ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܒܣܦܪܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܒܐܬܘܪ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܥܠܝܬܐ ܝܘܡܢܐ ܩܪܝܒܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܫܝܬܐ ܕܡܘܨܠ ܒܥܝܪܐܩ ܓܪܒܝܝܬܐ. ܐܬܐ ܫܡܗ̇ ܡܢ ܫܡܗ ܕܡܠܟܐ ܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ. ܢܝܢܘܐ ܗܘܬ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܬܘܪ ܚܕܬܐ ܒܬܪ ܟܠܚ ܘܐܦ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܐ ܡܢ ܟܠ ܒܥܠܡܐ ܠܚܡܫܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ 612 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܐܙܕܟܝܬ ܗܘܬ ܡܢ ܒܒܠܝ̈ܐ ܘܡܢ ܡܝܕ̈ܝܐ ܘܡܢ ܟܠܕ̈ܝܐ ܘܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܡܢ ܣܩܘܬܝ̈ܐ ܘܡܢ ܩܝܡܪ̈ܝܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܝܼܢܘܹܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܺܝܢܘܶܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)