ܢܝܢܘܐ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
Prisoners Nineveh BM WA124953-5.jpg

ܢܝܢܘܐ (ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ: Ninua) ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܒܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܒܐܬܘܪ܄ ܝܘܡܢܐ ܩܪܝܒܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܫܝܬܐ ܕܡܘܨܠ܄ ܥܝܪܐܩ܂ ܫܡܗ ܐܬܐ ܡܢ ܫܡܐ ܕܡܠܟܐ ܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ܂ ܢܝܢܘܐ ܗܘܬ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܬܘܪ ܒܬܪ ܟܠܚ܀