ܢܝܢܘܐ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
Prisoners Nineveh BM WA124953-5.jpg

ܢܝܢܘܐ (ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ: Ninua) ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܒܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܒܐܬܘܪ܄ ܝܘܡܢܐ ܩܪܝܒܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܫܝܬܐ ܕܡܘܨܠ܄ ܥܝܪܐܩ܂ ܫܡܗ ܐܬܐ ܡܢ ܫܡܐ ܕܡܠܟܐ ܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ܂ ܢܝܢܘܐ ܗܘܬ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܬܘܪ ܒܬܪ ܟܠܚ܀