ܒܒܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܡܘܪܒܝ (ܝܬܝܒܐ ܒܝܡܝܢܐ) - ܡܠܟ ܒܒܠ

ܒܒܠ ܐܘ ܒܒܝܠ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܘܪܒܐܝܬ ܥܬܝܩܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ. ܒܒܠ ܗܘܬ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܒܒܠܝ̈ܐ ܘܕܡܠܟܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܵܒ݂ܹܠ ܐܘ ܒܵܒ݂ܹܝܠ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܳܒ݂ܶܠ ܐܘ ܒܳܒ݂ܶܝܠ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)