Jump to content

ܢܘܗܕܪܐ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܢܘܗܕܪܐ

ܢܘܗܕܪܐ (ܥܪܒܝܐ: دهوك܄ ܟܘܪܕܝܐ: دهۆك) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ܂ ܐܝܬ 500,000 ܐܢܫ̈ܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܘܗܕܪܐ. ܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܘܗܕܪܐ.