ܚܕܝܐܒ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
Maps of the Armenian Empire of Tigranes.gif

ܚܕܝܐܒ ܐܝ ܚܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܩܬܐ ܚܟܡ ܒܬܝܡܢܐ ܡܕܢܚܐ ܕܒܬ ܢܗܪܝܢ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܘܝܘ ܓܘ ܡܬܝܬ ܐܪܒܠ، ܡܫܗܝܪ ܐܬ ܡܬܝܬ ܒܬܪ ܡܐ ܡܠܟܬ ܕܝܐ ܗܝܠܝܢܐ ܦܫܠ ܗܘܬܝܬܐ ܒܕܪܐ ܗܐ ܒܬܪ ܡܫܝܗܐ، ܢܦܠ ܐܬ ܡܠܟܘܬ ܒܫܐܬܬ 116 ܒܬܪ ܒܬܪ ܟܡܫܩܠܝܠ ܪܘܡܐܝܝ.