ܐܘܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܘܪܒ
ܣܢܩܐ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܦܘܠܚܢܐ ܝܬܝܪܐ܆ ܥܕܪ ܢܝ ܐܢ ܬܡܨܐ ܐܢܬ܀
ܚܪܒܬܐ ܕܐܘܪ ܝܘܡܢܐ. ܡܬܚܙܝܐ ܙܩܘܪܬܐ ܕܐܘܪ ܠܒܣܬܪܐ.

ܐܘܪ (ܫܘܡܪܐܝܬ 𒌶𒆠 ܐܘ 𒋀𒀕𒆠 ܐܘ 𒋀𒀊𒆠) ܗܘܬ ܐܘܚܕܢܐ ܡܕܝܢܝܐ ܫܘܡܪܝܐ ܕܢܦܠܐ ܗܘܬ ܒܬܝܡܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܥܬܝܩܬܐ܆ ܝܘܡܢܐ ܚܪܒܬܐ ܕܬܠ ܐܠܡܘܩܝܪ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܝ ܩܐܪ (ܥܪܒܐܝܬ تل المقير) ܒܥܝܪܐܩ. ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܫܘܡܪܝܐ ܒܙܒܢܐ ܕܡܠܟܐ ܕܐܘܪ ܛܠܐܬܐ 2100 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܘܚܪܕ ܬܘܠ ܓܘܗ̇ ܒܒ̈ܠܝܐ ܘܟܠܕ̈ܝܐ ܥܬܝܩ̈ܐ܆ ܡܢ ܐܬ ܡܕܝܢܬܐ ܦܠܛ ܡܢܗ̇ ܐܒܪܗܡ ܥܠ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ. ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܡ ܦܠܛ ܣܝܪ ܠܝܘܢܐܪܕ ܘܘܠܝ ܒܫܢܬ 1922 ܘܡܫܗܝܪܐ ܒܙܩܘܪܬܐ ܐܝ ܕܘܠ ܕܗܐ ܦܫܬܐ ܬܐܡܐ܀