ܐܘܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
Ur-Nassiriyah.jpg

ܐܘܪ ܐܬ ܚܐ ܡܬܝܬܐ ܐܬܩܬܐ ܟܢܦܠ ܓܘ ܓܪܒܝܐ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ (ܕܝ ܩܐܪ ܓܘ ܥܪܐܩ ܐܕܝܘ) ܐܬ ܡܕܝܬܐ ܦܫܠ ܐܪܫܟܝܬܐ ܫܘܡܐܪܐܝܝ ܒܙܘܢܬ ܡܠܟ ܐܘܪ ܛܠܐܬܐ 2100 ܩ ܡ ܡܫܝܚܐ ܘ ܚܪܕ ܬܘܠ ܓܐܘܐ ܒܒܠܐܝܝ ܘ ܟܠܕܐܝܝ، ܡܢ ܐܬ ܡܕܝܬܐ ܦܠܛ ܡܢܐ ܐܒܪܗܡ ܕܝܚ ܕܡܝܪ ܟܬܐܘܐ ܩܕܝܫܐ، ܐܬ ܡܬܝܬܐ ܩܡ ܦܠܛ ܣܝܪ ܠܝܘܢܐܪܕ ܘܘܠܝ ܒܫܐܬܬ 1922 ܘܡܫܗܝܪܐ ܒܙܩܘܪܬܐ ܐܝ ܕܘܠ ܕܗܐ ܦܫܬܐ ܬܐܡܐ.