ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ

ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܥܩܒ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܚܕܬ ܡܢ ܟܠ ܕܘܝܩܝ ܒܦܐܬܐ ܗܕܐ.

ܓܒܝܬ̈ܐ ܕܫܘܚܠܦ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ
ܦܘܫܩܐ:
ܚ
ܫܘܚܠܦܐ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ ܦܐܬܐ ܚܕܬܐ (ܐܦ ܚܙܝ ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܦܐܬܬ̈ܐ ܚܕ̈ܬܬܐ)
ܙ
ܗܢܘ ܫܘܚܠܦܐ ܙܥܘܪܐ
ܒ
ܒܘܬ (bot) ܥܒܕ ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ
ܓ
ܫܘܚܠܦܐ ܕܘܝܩܝܓܠܝܬ̈ܐ
(±123)
ܥܓܪܐ ܕܦܐܬܐ ܐܫܬܚܠܦ ܒܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܒܝܛ̈
ܚܘܝ 50 | 100 | 250 | 500 ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܒ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ܝܘܡܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ
ܛܫܝ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ | ܚܘܝ ܒܘܬ̈ܐ (Bots) | ܛܫܝ ܡܦܠܚܢܐ ܠܐ ܝܕܝܥܐ | ܛܫܝ ܡܦܠܚܢ̈ܐ ܡܣܓܠ̈ܐ | ܛܫܝ ܫܘܚܠܦ̈ܝ | Show page categorization | Show ܘܝܩܝܓܠܝܬ̈ܐ

ܚܘܝ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܡܢ 3 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ 2016 17:43
   

3 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ 2016

2 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ 2016

1 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ 2016

30 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2016

29 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2016

27 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2016