ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ

ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܥܩܒ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܚܕܬ ܡܢ ܟܠ ܕܘܝܩܝ ܒܦܐܬܐ ܗܕܐ.

ܓܒܝܬ̈ܐ ܕܫܘܚܠܦ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ
ܦܘܫܩܐ:
ܚ
ܫܘܚܠܦܐ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ ܦܐܬܐ ܚܕܬܐ (ܐܦ ܚܙܝ ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܦܐܬܬ̈ܐ ܚܕ̈ܬܬܐ)
ܙ
ܗܢܘ ܫܘܚܠܦܐ ܙܥܘܪܐ
ܒ
ܒܘܬ (bot) ܥܒܕ ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ
ܓ
ܫܘܚܠܦܐ ܕܘܝܩܝܓܠܝܬ̈ܐ
(±123)
ܥܓܪܐ ܕܦܐܬܐ ܐܫܬܚܠܦ ܒܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܒܝܛ̈
ܚܘܝ 50 | 100 | 250 | 500 ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܒ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ܝܘܡܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ
ܛܫܝ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ | ܚܘܝ ܒܘܬ̈ܐ (Bots) | ܛܫܝ ܡܦܠܚܢܐ ܠܐ ܝܕܝܥܐ | ܛܫܝ ܡܦܠܚܢ̈ܐ ܡܣܓܠ̈ܐ | ܛܫܝ ܫܘܚܠܦ̈ܝ | Show ܘܝܩܝܓܠܝܬ̈ܐ

ܚܘܝ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܡܢ 25 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2015 12:12
   

25 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2015

24 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2015

23 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2015

22 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2015

21 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2015

20 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2015

19 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2015

18 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2015