ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܕܝܪܐ ܕ ܙܥܦܪܐܢ (ܡܪܝ ܚܢܢܝܐ) ܐܫܬܬܐܣ ܒܫܢܬ 473 ܡ

ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܐܘ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܪܐ ܡܫܡܗܬܐ ܥܪܒܐܝܬ ܒܫܡ “ܕܝܪ ܐܠܙܥܦܪܐܢ” (ܐܝܟ ܫܡܗ̇ ܣܘܪܝܝܐ) ܘܣܘܕܐܝܬ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܕܐܬܒܢܝܬ ܒܫܢܬ 473 ܡ܆ ܘܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ :(دير الزعفران)܆ ܘܒܠܫܢܐ ܛܘܪܩܝܐ :(Deyrulzafaran)܆

ܫܡܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܝܘܡܢܐ ܡܬܩܪܝܐ ܒܫܡ ܩܕܝܫܐ (ܡܪܝ ܚܢܢܝܐ) ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܒܫܢܬ 793 ܘܗܘܐ ܚܣܝܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܡܒܪܟܬܐ ܕ ܡܪܕܝܢ ܆ ܕܗܘ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܨܒܬ ܘܚܕܬ ܠܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܘܨܒܬܗ ܒܟܠ ܫܘܦܪ̈ܝܢ.
  • ܘܬܘܒ ܐܬܟܢܝܬ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܫܡ ܩܕܝܫܐ ܥܢܘܝܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܕܐܬܐ ܗ̱ܘܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܥܠ ܒܙܒܢ ܩܪܒܐ ܐܝܬܝܘ ܕܝܪ̈ܝܐ (ܐܝܟ ܬܫܥܝܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ) ܚܕܟܡܐ ܓܪ̈ܡܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܛܘܪܐ ܕ ܐܝܙܠܐ ܕܢܦܠ ܒܡܕܒܪܐ ܕ ܢܨܝܒܝܢ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕ ܩܡܫܠܝ. ܘܬܘܒ ܐܬܟܢܝܬ ܕܝܪܐ ܕ ܙܥܦܪܐܢ ܐܘ ܟܘܪܟܡܐ ܒܫܡ ܡܪܝ (ܫܠܝܡܘܢ) ܕܝܪܝܐ ܕܫܬܐܣ ܠܕܝܪܐ ܒܫܢܬ 473 ܡ.

ܕܘܟܬܐ ܘܡܟܬܒܙܒܢܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܢܦܠܐ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܡܒܪܟܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܐ ܆ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܐܬܪܐ ܕ ܛܘܪܩܝܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܆ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܕ 3 ܟܝܠܘܡܬܪ̈ܐ ܬܝܡܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘ 43 ܟܡ ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܩܡܫܠܝ ܡܒܪܟܬܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܆ ܘ ܐܝܬܝܗ̊ ܗ̱ܘܬ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܕܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܡܢ ܫܢܬ 1296 ܡ ܘܥܕܡܐ ܠܫܢܬ 1933 ܡ ܕܐܬܬ ܗ̱ܘܬ ܠܡܕܝܢܬ (ܚܡܨ) ܒܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܆ ܘܟܢ ܐܙܠ ܗܢܐ ܟܘܪܣܝܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕ ܕܪܡܣܘܩ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܘܩܘܝ ܒܗ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܐܠܘ ܒܩܪܝܬܐ ܕ ܡܥܪܬ ܨܝܕܢܝܐ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܕ 25 ܟܡ ܡܢ ܕܪܡܣܘܩ .
  • ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܐܝܬ ܒܗܕܐ ܕܝܪܐ ܕܝܪܝܐ ܚܕ ܘ ܚܕ ܚܣܝܐ (ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܨܠܝܒܐ ܐܘܙܡܐܢ) ܕܐܬܐ ܗ̱ܘܐ ܒܬܪ ܟܘܟܒܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ) ܕܫܢܝ ܗ̱ܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܐ ܙܒܢܝ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܥܠܡܝܢܝ̈ܐ ܒܫܢܬ 1969 ܡ ܆ ܘܐܝܬ ܒܗ ܒܕܝܪܐ ܒܝܬ ܣܦܪܐ ܡܠܦܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܝܠܘ̈ܦܐ ܕܕܝܪܐ ܕܐܬܝܢ ܡܢ ܚܕܟܡܐ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ .

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]