Jump to content

ܩܒܪܐ ܚܘܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܗܘ ܡܕܝܢܬܐ ܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܣܟܗ. ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܕ30 KM ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܡܫܠܝ܆ ܘܠܐܦܝ̈ 90 KM ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܕܝܪܝܟ (ܡܐܠܟܝܗ).

  • ܡܬܐܡܪ ܠܗ ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ (ܩܒܘܪ ܐܠܒܝܨ̊) ܐܘ (ܩܚܛܐܢܝܗ) ܐܘܟܝܬ (قبور البيض أو قحطانية) ܆
  • ܐܝܬ ܒܗ ܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܘܬܘܒ ܠܐܦܝ̈ ܬܡܢܐ ܥܕܬ̈ܐ ܒܩܘܪܝܐܣ ܕܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܕܐܝܟ (ܓܪܫܝܪܐܢ): ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܡܪܝ ܫܠܝܛܐ ܘܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܆ ܘ(ܓܪܟܗ ܫܐܡܘ): ܡܪܝ ܩܘܪܝܐܩܘܣ ܆ ܘ(ܕܪܝܓܝܟ): ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܆ ܘ (ܓܪܕܘܟܐ): ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܆ ܘ (ܩܨܪܘܟ): ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܙܝ̈ܬܐ ܆ ܘ(ܡܚܪܟܐܢ) ܘ(ܪܘܬܐܢ): ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܆ ܘ(ܟ̥ܘܝܬܠܐ ܬܚܬܐܢܝ) ܘ(ܟܘܝܬܠܐ ܦܘܩܐܢܝ) ܆ ܘ(ܣܠܝܡܐܢ ܣܐܪܝ): ܡܪܝ ܐܚܐ ܆ ܘ(ܩܠܥܐ) ܘ(ܛܐܫ) ܘ(ܬܠ ܥܠܐ)܀
  • ܘܠܐ ܛܥܢܢ ܠܡܕܟܪ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܩܒܪ̈ܐ (ܐܘ ܩܨܪ̈ܐ) ܚܘܪ̈ܐ ܡܡܠܠ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܥܙܐ ܛܘܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܀