ܡܪܕܝܢ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܡܪܕܝܢ

ܡܪܕܝܢ ܐܘ ܡܪܕܐ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܥܡܐ ܟܠܕܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܗܫܐ ܡܪܕܝܢ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܒܛܘܪܩܝܐ. ܝܘܡܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܪܕܝܢ ܐܝܬ ܒܗ̇ 65.000 ܒܢܝ̈ ܐܢܫ̈ܐ܀

ܛܘܝܒ ܡܠܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܪܕܐ ܐܘ ܡܪܕܝܢ ܫܡܐ ܐܬܐ ܡܢ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܪܕܐ ܐܘܟܝܬ ܚܣܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܪܕܵܐ ܐܘ ܡܸܪܕܵܐ ܐܘ ܡܲܪܕܝܼܢ ܐܘ ܡܸܪܕܝܼܢ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܪܕܳܐ ܐܘ ܡܶܪܕܳܐ ܐܘ ܡܰܪܕܺܝܢ ܐܘ ܡܶܪܕܺܝܢ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)