ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܥܠܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܥܠܝܬܐ ܒܣܘܡܩܐ

ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܥܠܝܬܐ ܐܘ ܓܙܪܬܐ ܗܝ ܦܢܝܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܒܝܢܬ ܢܗܪ̈ܐ ܕܕܩܠܬ ܘܕܦܪܬ. ܝܘܡܢܐ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܥܠܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܒܝܢܬ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܡܥܪܒ ܬܝܡܢ ܘܕܥܝܪܐܩ ܠܡܕܢܚ ܬܝܡܢ ܘܕܛܘܪܩܝܐ ܠܓܪܒܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]