ܕܝܪܝܟ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܕܝܪܝܟ ܐܘ ܡܐܠܟܝܗ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܣܟܗ܆ ܪܘܚܩܐ 120 ܟܡ ܡܢ ܩܡܫܠܝ ܡܕܝܢܬܐ ܡܚܣܢܬ ܒܐܠܗܐ ܆ ܘܬܘܒ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܕ 90 ܟܡ ܡܢ ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ܀

ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܩܛܠܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܢ ܐܙܟ ܘܟܦܫܢܐ ܘܐܣܦܣ ܘܚܝܕܠ ܘܥܡܝܪܝܢ ܘܫܪܟܐ ܕܩܘܪ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܙܒܕܝ (ܐܙܟ) ܕܦܫܝ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ܀

ܘܐܝܬ ܒܗ ܝܘܡܢܐ ܬܘܕܝ̈ܬܐ ܕܐܣܠܐܡ ܘܡܫܝܚܝܘܬܐ܆ ܘܐܝܬ ܐܪܒܥܐ ܥܕܬܐ ܠ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܕܝܪܝܟ ܡܐܠܟܝܗ ܠܡܪܬ ܫܡܘܢܝ ܘܡܪܝ ܕܕܐ ܘܝܠܕܬ ܐܠܗܐ (ܕܪܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܡܘܠܕܐ) ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ܆ ܘܬܘܒ ܚܕܐ (ܒܒܪܐ ܒܝܬܐ) ܠܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܚܕܐ ܒ(ܚܟܡܝܗ) ܠܡܪܬ ܫܘܫܐܢ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]