ܐܠܩܘܫ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܠܩܘܫ

ܐܠܩܘܫ ܗܝ(ܐܵܝ) ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܠܐ ܝܠܗܿ ܪܒܬܐ ܡܘܿܟܼ(ܡܐܹܝܟ) ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܐܚܪܢܐ، ܐܠܐ ܗܿܝ ܝܠܗܿ ܚܕܐ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܥܡܘܩܬܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܘܡܟܬܒ -ܙܒܢܐ ܘܟܒܝܪܐ ܥܬܝܩܬܐ ܝܠܗܿ܂ ܐܠܩܘܫ ܢܦܝܠܬܐ ܝܠܗܿ ܥܠ ܐܸܫܬܐ ܕܛܘܪܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܪܝܐ ܒܫܡܚܿ ـ ܛܘܪܐ ܕܐܠܩܘܫ ـ܂ ܐܕܝ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܪܚܘܩܬܐ ܝܠܗܿ ܡܢ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܘܨܠ 45 ܟܝܠܘܡܝܬܪܐ ، ܠܓܪܒܝܐ ܕܢܝܢܘܐ(ܡܘܨܠ) ܢܦܝܠܬܐ ܝܠܗܿ ܘܡܫܘܠܛܢܬܐ ܝܠܗܿ ܥܠ ܚܕ ܫܲܠܘܐ ܫܡܝܢܐ ܕܙܪܘܥܬܐ، ܗܵܕܟܼ ܒܣܬܘܐ ܦܝܫܝ ܙܪܝܥܐ ܚܢܛܐ ܘܣܥܪܐ ܘܛܠܦ݁ܚܹ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܢܕܝܢܐ(ܐܲܣܦܩܵܢܹ̈ܐ) ܐܚܪܢܐ ܘܒܩܝܛܐ ܠܝܬ ܒܛܝܚܐ ܒܫ ܒܣܝܡܐ ܡܢ ܒܛܝܚܐ ܕܐܠܩܘܫ܀ ܒܪܬ-ܩܠܐ ܕܐܠܩܘܫ ܐܝܬܠܗܿ ܚܕܐ ܪܓܫܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܒܠܒܐ ܕܟܘܠ ܚܵܐ(ܚܵܕ̄) ܟܠܕܝܐ ، (ܗܲܡܝܼܢܵܗܿ) ܠܐܝܠܗܿ ܦܝܫܬܐ ܡܘܕܟܪܬܐ ܒܟܬܒܐ ܘܦܘܪܣܐ ܐܝܟ ܕܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܡܘܕܟܪܐ ܥܠ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܐܚܪܢܐ ܕܠܝܬܠܝܗܝ ܫܘܦܐ ܡܘܿܟܼ ܕܐܠܩܘܫ܂ ܥܡܪܢܐ ܕܐܠܩܘܫ ܟܠܕܝܐ (ܝܠܗ̈ܝ) ܘܠܫܢܝܗܝ ܣܘܪܬ ܝܠܹܗ܂ ܒܚܪܨܐ ܕܐܠܩܘܫ ܝܠܗ ܛܘܪܐ ܕܐܠܩܘܫ، ܘܒܩܕܡܝܘܬܗܿ ܝܠܗ ܫܠܘܐ ܓܘܪܐ ܕܐܠܩܘܫ܂ ܐܝܬ ܒܓܘܚܿ ܢܒܼܥܐ ܘܫܩܝܬܐ ܕܡܝܐ ܬܐ ܫܬܝܬܐ ܘܡܫܬܝܬܐ ܕܓܝܵܢܵܐ ܘܚܩܠܐ ܕܙܪܘܥܬܐ܀ ܫܡܐ ܕܐܠܩܘܫ ܠܝܬ ܚܕ ܡܢܕܝ ܚܬܝܬܐ ܕܡܫܪܪܗ، ܟܘܕ ܐܝܬ ܡܠܦܢܐ ܒܐܡܪܐ ܝܢܐ ܕܐܠܩܘܫ ܝܠܗܿ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܢܒܝܐ ܢܵܚܘܡ ܝܗܘܕܝܐ ܘܝܠܗܿ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܫܘܪܝܐ؛ ܘܣܘܟܠܐ ܕܫܡܐ ܝܠܗ ܐܹܝܠ ܩܘܿܫ ܐܘ ܝܠܗܿ ܡܢ ܫܪܫܐ ܦܠܣܛܝܢܝܐ܂ ܒܐܠܩܘܫ ܐܝܬ ܥܩܒܐ ܘܥܬܩܐ ܒܚܵܙܘܿܚܠܝܗ̈ܝ ܒܫܡܢܐ ܕܡܬܘܬܗܿ ܘܦܢܝܬܗܿ، ܗܡ ܒܡܢܕܝ ܕܐܡܝܪܐ ܝܠܗܝ ܐܢܫܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܠܫܪܒܬܐ، ܗܝ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܟܝܢܗܿ ܐܠܐ ܪܒܬܐ(ܟܒܪܬܐ) ܒܣܘܥܪܢܗܿ ܘܥܡܠܗ܀ ܐܠܩܘܫ ܗܝ ܘܪܕܐ ܦܩܝܚܐ ܒܓܘ ܦܢܝܬܐ ܘܟܘܟܒܐ ܒܨܡܚܐ ܒܓܘ ܫܡܝܐ، ܗܘܝܬܐ ܝܠܗܿ ܒܝܬ -ܓܘܣܐ ܬܐ ܥܪܘܩܐ ܡܢ ܛܠܘܡܝܐ ܘܗܡ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗܿ ܢܝܫܐ ܕܛܠܘܡܐ ܘܕܛܠܘܡܝܐ ܐܠܐ ܒܓܢܒܪܘܬܐ ܕܒܢܝ ܡܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܘܟܠܝܐ ܘܡܘܕܥܪܗ܂ ܥܡܪܢܐ ܕܐܠܩܘܫ ܐܨܠܝܐ(ܫܪܫܝ̈ܐ) ܫܒܝܩܗܿ ܝܢܐ، ܐܠܐ ܐܬܝܐ ܝܢܐ ܚܕܬܐ ܒܕܘܟܬܝܗܝ܀ ܐܠܩܘܫܝܐ ܝܗܘܐ ܣܓܕܢܐ ܕܦܬܟܼܪܐ ܘܗܡ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܘܚܿ ܝܗܘܕܝܐ ܡܢ ܫܒܝܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܘܒܒܠܝܐ(ܟܠܕܝܐ)܂ ܐܠܐ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܥܒܝܪܗܿ ܠܐܠܩܘܫ ܒܕܪܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܦܘܠܓܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܐܠܩܘܫ ܡܗܘܝܡܢܗܿ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܬܪܝ ܟ(ܓ)ܝܢܐ ܘܦܫܠܗܿ ܥܠ ܕܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܗ(ܚ)ܠ ܡܢ ܩܕܡ ܕܪܐ ܕ16 ܐܝܟܐ ܕܡܫܘܚܠܦܠܗܿ ܠܩܬܘܠܝܩܘܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܘܪܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ (ܢܦܩܠܗܘܢ) ܦܠܛܠܘܢ ܡܢܚܿ ܘܐܦܣܩܘܦܐ ܘܟܗܢܐ ܕܡܫܘܡܫܠܘܢ ܠܥܐܕܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ܂ ܐܠܩܘܫ ܝܕܥܬܐ ܝܠܗܿ ܒܥܕܬܬܚܿ ܘܕܝܪܚܿ ܥܢܬܝܩܬܐ܂ ܗܕܟ ܕܝܪܐ ܕܪܒܵܢ ܗܘܪܡܙܕ ܟܒܝܪܐ ܥܬܝܩܐ ܝܠܗ، ܘܙܒܢܐ ܚܬܝܬܼܐ ܕܒܢܝܬܗ ܠܐ ܝܠܗ ܝܕܝܥܐ ܐܠܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗܿ ܚܫܝܒܬܐ ܕܕܝܪܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܒܢܝܐ ܒܕܪܐ ܕ ܐܫܬܐ ܐܘ ܫܒܥܐ ܠܡܪܢ ܘܝܠܗ ܒܢܝܐ ܒܠܒܐ ܕܛܘܪܐ ܕܐܠܩܘܫ܂ ܘܒܚܝܪܐ ܝܠܗ ܒܣܡܠܐ ܠܕܝܪܐ ܐܚܪܢܐ ܪܒܐ ܘܥܬܝܩܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ܂ ܐܢܐ ܕܝܪܐ ܘܥܘܡܪܢܐ ܕܩܢܕܝܫܐ ܘܛܘܒܢܐ، ܕܡܪܝ ܡܐܪܝ ܘܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܘܡܪܝ ܩܪܕܓ، ܡܪܝ ܙܕܝܩܐ ܘܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܘܫܪܟܐ܀ ܡܟܬܒ-ܙܒܢܐ ܚܕܬܐ ܕܐܠܩܘܫ ܡܠܝܐ ܝܠܗ ܡܢ ܓܒܪܘܬܐ ܘܡܢ ܐܢܫܐ ܓܢܒܪܐ ܐܝܬܗܘܐܠܘܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܥܠ ܐܓܘܢܐ ܘܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܥܝܪܐܩ܂ ܡܢ ܐܠܩܘܫ ܦܠܛܠܘܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܡܫܡܗܐ، ܐܡܢܐ ܘܡܘܪܕܢܐ ܕܡܘܩܪܒܠܝܗܝ ܬܫܡܫܬܐ ܪܒܬܐ ܬܐ ܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܘܐܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ܀