Jump to content

ܐܠܩܘܫ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܠܩܘܫ

ܐܠܩܘܫ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܣܘܪܝܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܝܕܝܥܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܩ܁ ܐܠܩܘܫ ܢܦܠܐ ܥܠ ܐܫܬܐ ܕܛܘܪܐ ܕܐܠܩܘܫ܁ ܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܪܚܘܩܬܐ 45 ܟܝܠܘܡܝܬܪ̈ܐ ܡܢ ܡܘܨܠ܁ ܣܓܝ ܓ̈ܘܣܢܐ ܥܪܩܘ ܠܐܠܩܘܫ܀

ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܐܠܩܘܫ ܐܢܘܢ ܣܘܪ̈ܝܐ ܟ̈ܠܕܝܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܝ̈ܗܘܕܝܐ܀

ܐܝܬ ܩܒܪܗ ܕܢܚܘܡ ܘܕܝܪܐ ܕܪܒܢ ܗܘܪܡܝܙܕ ܘܕܝܪܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܒܗܢܐ ܡܕܝܢܬܐ܀

ܐܠܩܘܫ ܡܬܩܪܝܐ ܐܡܐ ܕܐܬܘܪ ܘܐܝܬ ܠܗ ܬܫܥܝܬܐ ܪܒܬܐ ܥܡ ܟ̈ܬܘܒܐ ܘܩ̈ܕܝܫܐ ܘܫܪܟܐ܀