ܠܫܢܐ ܦܘܢܝܩܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܠܫܢܐ ܦܝܢܝܩܝܐ
𐤃‏𐤁‏𐤓‏𐤉‏𐤌‏ 𐤊‏𐤍‏𐤏‏𐤍‏𐤉‏𐤌‏
ܪܬܡܐ /dabarīm Kana`nīm /
ܡܬܡܠܠ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܣܘܪܝܐ ܘ ܠܒܢܢ ܘ ܛܘܢܣ
ܡ̈ܠܠܐ ܐܡܗܝ̈ܐ ܡ̈ܠܠܐ
ܓܢܣܐ ܕܠܫܢܐ
ܪܡܙ̈ܐ ܕISO
ISO 639-3
ܚ · ܕ · ܫ

ܠܫܢܐ ܦܝܢܝܩܝܐ ܘܗܘ ܚܕ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܡܠܠܝܢ ܒܗ ܫܟܝܢ̈ܐ ܕܣܦܪܐ ܡܕܢܚܝܐ ܡܢ ܝܡܐ ܚܘܪܬܐ ܒܥܬܝܩܬܐ ، ܘܗܝ ܬܚܒܫ ܠܫܢ̈ܐ ܕܥܡܐ ܟܢܥܢܝܐ ܐܟ ܦܝܢܝܩܝ̈ܐ ܘ ܥܒܪ̈ܝܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܘܢ ܦܠܣܛܝܢܝ̈ܐ. ܘܠܫܢܐ ܦܝܢܝܩܝܐ ܩܪܝܒܐ ܝܠܗ ܡܢ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܘܪܚܝܩܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܘܐܚܪܝܢܐ ܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ ܒܓܘ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܐܟ ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ. ܘܒܫܘܪܝܐ ܕܐܠܦܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܠ ܗܢܘܢ ܠܫܢ̈ܐ ܦܝܢܝܩܝ̈ܐ ܬܠܦܠܘܢ ܘܦܫܠܗ ܠܚܘܕ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܠܫܢܐ ܚܝܐ ܘܡܬܦܠܚ ܗܫܐܝܬ ܠܓܢܒ ܝܗܘܕܝܐ ܠܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ.

ܡܫܩܠ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܦܠܓ ܒܨܘܝ̈ܐ ܕܥܬܩ̈ܐ ܘܡܠܫܢܢ̈ܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܦܝܢܝܩܝܬܐ ܠܬܠܬ ܦܣܘܩ̈ܐ ܪܝܫܝ̈ܐ ܗܢܘܢ: