ܡܡܠܠܐ:ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܠܐ ܛܥܝܢܢ ܚܢܢ ܥܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܘܠܐ ܛܥܝܢܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܠܚܘܕ ܒܛܟܣܐ ܡܗܠܟܝܢܢ ܐܠܐ ܥܘܒܕܝܢܢ ܡܘܢ ܐܡܪܠܢ ܡܠܬܐ ܕܡܪܢ ܡܛܘܠ ܕܠܝܬ ܚܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܝܫܘܥ

Start a discussion about ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ

Start a discussion