ܦܪܨܘܦܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܦܪܨܘܦܐ ܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܚܕ ܒܪ ܢܫܐ. ܐܠܐ ܒܕܘܟܬܐ ܩܢܘܢܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܘܥܢܐ ܕܡܬܠܐ ܙܕܩܐ ܢܫܝܐ܀