ܦܪܨܘܦܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܦܪܨܘܦܐ ܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܚܕ ܒܪ ܢܫܐ. ܐܠܐ ܒܕܘܟܬܐ ܩܢܘܢܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܘܥܢܐ ܕܡܬܠܐ ܙܕܩܐ ܢܫܝܐ܀