Jump to content

ܥܡܐ ܐܪܡܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܪ̈ܡܝܐ ܒܗܘܠܢܕܐ

ܥܡܐ ܐܪܡܝܐ (ܐܪܡܝܐ ܥܬܝܩܐ: ארמיא) ܚܕ ܥܡܐ ܡܢ ܥܡܡ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ. ܐܪ̈ܡܝܐ ܥܡܪܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܐܪܡ ܘܒܟܠܗ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ. ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܕܐܡܗ ܘܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ. ܘܡܬܚܫܒ ܚܕ ܡܢ ܠܫ̈ܢܐ ܥܬܝ̈ܩܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܡܬܡܠܠ ܒܗ ܕܠܐ ܩܘܛܥ ܗܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܫܢ̈ܝܢ܀