ܥܡܐ ܐܪܡܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܥܡܐ ܐܪܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡܐ ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܐܪ̈ܡܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܒܗ̈ܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܕܐܡܗ ܘܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ. ܘܡܬܚܫܒ ܚܕ ܡܢ ܠܫ̈ܢܐ ܥܬܝ̈ܩܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܡܬܡܠܠ ܒܗ ܕܠܐ ܩܘܛܥ ܗܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܫܢ̈ܝܢ.