ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ
ܐ ܒ ܓ ܕ
ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ
ܟܟ ܠ ܡܡ ܢܢ ܣ ܥ
ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ

ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘ ܐܠܦܒܝܬ ܠܟܬܒܐ ܠܫܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܐܪܡܝܐ ܘܥܪܒܝܐ (ܓܪܫܘܢܝ

ܐܝܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܐܬܘ̈ܢ ܕܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ (ܐܝܬ ܬܠܬ ܐܬܘ̈ܢ ܕܐܢܝܢ ܐܦ ܙܘ̈ܥܐ ܐܪ̈ܝܟܐ܂ ܠܝܬ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܐܢܝܢ ܙܘ̈ܥܐ ܒܠܚܘܕܝܗܝܢ):

ܫܡܐ ܐܬܘܬܐ ܡܢܝܢܐ
ܐܠܦ ܐ 1
ܒܝܬ ܒ 2
ܓܡܠ ܓ 3
ܕܠܬ ܕ 4
ܗܐ ܗ 5
ܘܐܘ ܘ 6
ܙܝܢ ܙ 7
ܚܝܬ ܚ 8
ܛܝܬ ܛ 9
ܝܘܕ ܝ 10
ܟܦ ܟ 20
ܠܡܕ ܠ 30
ܡܝܡ ܡ 40
ܢܘܢ ܢ 50
ܣܡܟܬ ܤ 60
ܥܐ ܥ 70
ܦܐ ܦ 80
ܨܕܐ ܨ 90
ܩܘܦ ܩ 100
ܪܝܫ ܪ 200
ܫܝܢ ܫ 300
ܬܘ ܬ 400