ܡܪܘܢܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܡܪܘܢܝܐ ܗܢܘܢ ܥܠܡܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܥܡܪܝܢ ܒܠܒܢܢ ܘܪܝܫܐܝܬ ܒܛܘܪ ܠܒܢܢ. ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܡܫܝܚ̈ܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܢܘܢ ܘܬܒܥܝܢ ܥܕܬܐ ܡܕܘܢܝܬܐ܀

ܐܝܬ ܣܫܐ ܝܬܝܪ ܡܢ 3 ܡܠܝܘܢܐ ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܒܥܠܡܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]