ܟܢܥܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܟܢܥܢ

ܟܢܥܢ (ܟܢܥܢܐܝܬ ܘܥܒܪܐܝܬ: כנען܄ ܝܘܢܐܝܬ: Χαναάν܄ ܠܐܛܝܢܐܝܬ: Canaan܄ ܥܪܒܐܝܬ: کنعان) ܗܘ ܫܡܐ ܥܬܝܩܐ ܕܕܘܟܬܐ ܝܘܡܢܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܘܒܦܠܣܛܝܢ ܘܒܠܒܢܐܢ ܘܒܣܘܪܝܐ܂ ܬܢܟ (ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ) ܐܡܪ ܕܟܢܥܢ ܗܝ ܡܢ ܠܒܢܐܢ (ܩܕܡܐܝܬ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܨܝܕܢ) ܐܠܐ ܐܡܪ ܕ"ܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ" ܗܝ ܡܢ ܓܙܐ ܠ"ܪܓܠܬܐ ܕܡܨܪܝܢ" ܘܥܘܡܩܐ ܕܝܪܕܢ܂ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܡ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܗܕܐ ܕܘܟܬܐ ܕܬܝܡܢܐ܀