ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܒܟܪܬܐ ܕܡܕܢܚܐ

ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܗܝ ܒܝܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܬܪ̈ܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܕܣܘܪܝܐ ܘܕܛܘܪܩܝܐ. ܫܡܐ ܝܘܢܝܐ ܗܘ "ܡܝܣܘܦܘܛܐܡܝܐ" (Μεσοποταμία܄ "ܐܪܥܐ ܕܒܝܢܬ ܢܗܪ̈ܐ")܀

ܬܫܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܗܘ ܐܬܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܒܒܪܝܬܐ܂ ܐܝܬ ܣܓܝ ܕ̈ܘܟܝܬܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܐܪܟ ܘܐܝܟ ܒܒܠ ܘܐܝܟ ܢܝܢܘܐ ܘܐܝܟ ܢܝܦܘܪܐ ܘܐܝܟ ܐܘܪܗܝ܀

ܚܙܝ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ[ܫܚܠܦ]