ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܕܦܐ ܕܨܚܚܐ ܡܢ ܟܪ̈ܘܙܘܬܐ ܕܪܒܘܠܐ

ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ (ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: Καινὴ Διαθήκη) ܗܝ ܦܠܓܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ (ܦܠܓܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܗܝ ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܕܝܼܵܬܹܩܹܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕܝܼܵܬܹܩܵܣ̈)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕܺܝܰܬܺܝܩܰܐܣ̈)

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܦܩܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܥܠ ܢܘܠܐ (PDF file 18 MB or DjVu file 22 MB)

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ