ܐܓܪܬܐ ܕܬܠܬ ܕܝܘܚܢܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܬܠܬ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ. ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܟܬܒ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܠ"ܓܐܝܘܣ"܂ ܐܝܬ ܚܕ ܨܚܚܐ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ܀

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ


ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܓܪܬܐ ܕܬܠܬ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܥܠ ܢܘܠܐ