ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܛܪܘܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ. ܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܟܬܒ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܠܥܕܬ̈ܐ ܕܐܢܛܘܠܝܐ ܒܬܪ ܟܬܒܬܗ ܠܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܗܠܝܢ ܥܕܬ̈ܐ ܒܥܝܢܗ̈ܝܢ܂ ܐܝܬ ܬܠܬܐ ܨܚܚ̈ܐ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ܀

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ


ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܥܠ ܢܘܠܐ