ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪܢܬܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ. ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܟܬܒ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܠܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܕܗܢܘܢ ܐܢܫ̈ܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܩܘܪܢܬܘܣ ܒܝܘܢ܂ ܐܝܬ ܫܬܥܣܪ ܨܚܚ̈ܐ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ܀

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ


ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܥܠ ܢܘܠܐ