ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ. ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܟܬܒ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܠܥܡܐ ܡܫܝܚܝܐ ܥܠ ܚܘܒܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܐܝܬ ܚܡܫܐ ܨܚܚ̈ܐ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ܀

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ


ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܥܠ ܢܘܠܐ