ܐܓܪܬܐ ܕܝܗܘܕܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ. ܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐ ܟܬܒ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܠܡܗܝܡܢ̈ܐ ܒܡܫܝܚܐ܂ ܐܝܬ ܚܕ ܨܚܚܐ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ܀

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ


ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܓܪܬܐ ܕܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐ ܥܠ ܢܘܠܐ