ܓܠܝܢܐ ܕܝܘܚܢܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܓܠܝܢܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܚܕܐ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ. ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܟܬܒ ܗܕܐ ܓܠܝܢܐ܂ ܐܝܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܨܚܚ̈ܐ ܒܗܢܐ ܣܦܪܐ܀

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ


ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܓܠܝܢܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܥܠ ܢܘܠܐ