ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܩܘܠܣܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܩܘܠܣܝ̈ܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ. ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܟܬܒ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܠܩܘܠܣܝ̈ܐ ܕܗܢܘܢ ܐܢܫ̈ܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܩܘܠܣܘܣ ܒܐܢܛܘܠܝܐ܂ ܐܝܬ ܐܪܒܥܐ ܨܚܚ̈ܐ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ܀

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ


ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[edit source]

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܠܣܝ̈ܐ ܥܠ ܢܘܠܐ