ܡܫܝܚܝܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܘ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܐܘ ܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: Xριστός܄ "ܡܫܝܚܐ") ܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܒܪܝܬܐ ܡܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܘܝܘܠܦܢ̈ܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ܂ ܡܫܝ̈ܚܝܐ (ܐܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ) ܢܗܝܡܢܘܢ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܂ ܐܝܬ ܒܝܬ ܚܕ ܘܦܠܓܐ ܠܬܪܝܢ ܒ̈ܠܝܘܢܐ ܡܫܝ̈ܚܝܐ ܒܥܠܡܐ܀