ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܘܬ ܬܣܠܘܢܝܩܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܬܣܠܘܢܝܩܝ̈ܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ. ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܟܬܒ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܠܬܣܠܘܢܝܩܝ̈ܐ܂ ܐܝܬ ܚܡܫܐ ܨܚܚ̈ܐ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ܀

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]