ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܘܚܢܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ. ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܟܬܒ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܠܒܟܬܐ "ܓܒܝܬܐ ܩܘܪܝܐ" ܘܠܒܢ̈ܝܗ܂ ܐܝܬ ܚܕ ܨܚܚܐ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ܀

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ


ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܥܠ ܢܘܠܐ