ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܡܢܬܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ

ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ · ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ

ܡܫܪܝܬܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ

ܥܣܪܐ ܦܘܩܕ̈ܢܐ · ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ · ܩܝܡܬܐ ܕܝܫܘܥ
ܡܙܡܘܪ̈ܐ

ܕܪܫܝܬܐ

ܓܠܝܢܐ · ܣܦܪ̈ܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܩܢܘܢ ܐܘܢܓܠܝܐ · ܐܒܘܟܪܝܦܝܐ
ܐܘܢܓܠܝܘܢ · ܬܪܓܡܬܐ ܕܫܒܥܝܢ · ܬܘܪܓܡ̈ܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ

ܡܫܝܚܝܘܬܐ


ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܗܘ ܟܬܒܐ ܕܬܘܕܝܬ̈ܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܕܝܗܘܕܝܘܬܐ. ܐܝܬ ܬܪܝܢ ܡܢܘܬ̈ܐ ܪ̈ܫܝܬܐ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܗܢܘܢ ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܘܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ.

ܒܝܠ ܓܘܬܢܒܝܪܓܐܨܚܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܬܛܒܥ ܒܡܛܒܥܬܐ܀


This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.