ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܟܬܒܐ ܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ ܥܠ ܒܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܐܬܝܢܐ ܦܪܬܢܘܣ ܕܗܘܬ ܒܦܪܬܢܘܢ ܒܐܬܢܘܣ

ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ (Ἑλληνική) ܗܘ ܠܫܢܐ ܡܝܬܐ ܕܢܬܡܠܠ ܗܘܐ ܒܝܘܢ ܥܬܝܩܬܐ ܘܒܥܠܡܐ ܥܬܝܩܐ ܡܢ ܕܪܐ ܬܫܝܥܝܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܥܕܡܐ ܠܕܪܐ ܫܬܝܬܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]