ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ ܐܘ ܝܘܢܝܬ ܥܬܝܩܬܐ (Ἀρχαία Ἑλληνική) ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܢܬܡܠܠ ܒܝܘܢ ܥܬܝܩܬܐ ܡܢ 800 ܩܕܡ ܡ ܠ300 ܩܕܡ ܡ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]