ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܒܕܝ ܒܝܕ ܗܢܣ ܡܡܠܝܢܓ

ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܒܕܝ ܐܘ ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܗܘ ܘܐܚܘܗܝ ܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ ܗܘܘ ܨܝܕ̈ܐ ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܙܒܕܝ ܒܐܠܦܐ ܟܕ ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܝܫܘܥ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ. ܟܬܒ ܚܕ ܟܡܐ ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܘܐܓܪ̈ܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܕܬܪܬܝܢ ܘܣܦܪܐ ܕܓܠܝܢܐ܀


ܐܪܒܥܐ ܐܘܢܓܠܣܛ̈ܐ
ܡܬܝ · ܡܪܩܘܣ · ܠܘܩܐ · ܝܘܚܢܢ


ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ · ܐܢܕܪܐܘܣ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ · ܝܘܚܢܢ · ܦܝܠܝܦܘܣ · ܒܪܬܘܠܡܝ · ܬܐܘܡܐ · ܡܬܝ ܡܟܣܐ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ · ܝܗܘܕܐ ܠܒܝ / ܬܕܝ · ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ · ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ · ܡܬܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ