ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܒܕܝ ܒܝܕ ܗܢܣ ܡܡܠܝܢܓ

ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܒܕܝ ܐܘ ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܗܘ ܘܐܚܘܗܝ ܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ ܗܘܘ ܨܝܕ̈ܐ ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܙܒܕܝ ܒܐܠܦܐ ܟܕ ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܝܫܘܥ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ. ܟܬܒ ܚܕ ܟܡܐ ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܘܐܓܪ̈ܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܕܬܪܬܝܢ ܘܣܦܪܐ ܕܓܠܝܢܐ܀


ܐܪܒܥܐ ܐܘܢܓܠܣܛ̈ܐ
ܡܬܝ · ܡܪܩܘܣ · ܠܘܩܐ · ܝܘܚܢܢ


ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ · ܐܢܕܪܐܘܣ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ · ܝܘܚܢܢ · ܦܝܠܝܦܘܣ · ܒܪܬܘܠܡܝ · ܬܐܘܡܐ · ܡܬܝ ܡܟܣܐ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ · ܝܗܘܕܐ ܠܒܝ / ܬܕܝ · ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ · ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ · ܡܬܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ