ܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܕܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐ ܒܝܕ ܓܘܪܓܝܣ ܕܝ ܠܐ ܬܘܪ

ܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐ ܐܘ ܝܗܘܕܐ ܠܘܝ ܐܘ ܝܗܘܕܐ ܬܕܝ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܗܘ ܐܚܐ ܕܝܥܩܘܒ ܙܥܘܪܐ ܘܐܡܗܘܢ ܫܡܗ ܗܘܐ ܡܪܝܡ. ܟܬܒ ܚܕ ܣܦܪܐ ܡܢ ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܗܘ ܐܓܪܬܐ ܕܝܗܘܕܐ܀


ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ · ܐܢܕܪܐܘܣ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ · ܝܘܚܢܢ · ܦܝܠܝܦܘܣ · ܒܪܬܘܠܡܝ · ܬܐܘܡܐ · ܡܬܝ ܡܟܣܐ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ · ܝܗܘܕܐ ܠܒܝ / ܬܕܝ · ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ · ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ · ܡܬܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ